KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 40 เรื่อง จากคำค้น แคลเซียม
   หน้า : 1 2 [ 3 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8192
ประโยชน์ของการรับประทานเนยแข็งต่อสุขภาพ
สร้อยทอง สายหยุดทอง,พงศธร เชื่อฟัง,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
FOOD 8193
นม : อาหารส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร?
สร้อยทอง สายหยุดทอง,พงศธร เชื่อฟัง,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
FOOD 8203
อาหารต้านโรคข้อเข่าเสื่อม
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
FOOD 8256
อาหารเพื่อกระดูกแข็งแรง
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Text
PUB 0850
Food Journal 42 (4) / 2555
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0887 (PDF)
Food Journal 50 (2) / 2563 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ช่อลัดดา เที่ยงพุก,ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์,ชุษณา เมฆโหรา,ดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
Full Text
PUB 0888 (eBook)
Food Journal 50 (2) / 2563 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ช่อลัดดา เที่ยงพุก,ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์,ชุษณา เมฆโหรา,ดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
Full Textx
PUB 0894 (PDF)
Food Journal 51 (1) / 2564 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร,พสธร ผ่องแผ้ว,เขมพัษ ตรีสุวรรณ,วาสนา นาราศรี
Full Text
PUB 0895 (eBook)
Food Journal 51 (1) / 2564 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร,พสธร ผ่องแผ้ว,เขมพัษ ตรีสุวรรณ,วาสนา นาราศรี
Full Textx
FOOD 8576
แคลเซียมจากผัก
วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2564
Full Text
   หน้า : 1 2 [ 3 ]   Next >>