KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 42 เรื่อง จากคำค้น โยเกิร์ต
   หน้า : 1 2 [ 3 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7095
โยเกิร์ต อาหารที่มัจุลินทรีย์สุขภาพ
อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
FOOD 7176
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร : เบื้องหลังเนื้อครีมโยเกิร์ต
วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
FOOD 7203
โยเกิร์ตและอาหารที่อุดมไปด้วยโปรไบโอติกช่วยลดความดันโลหิต
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
FOOD 7875
ผลของโพรไบติกและอุณหภูมิต่อการอยู่รอดของ Escherichia coli 0157:H7 ในระหว่างการเก็บรักษาโยเกิร์ตแบบเซ็ท
อัพชชา จินดาประเสรฐิ,สุกัญญา โตมะนิตย์,อดิศร เสวตวิวัฒน์,ศศิวิมล ชื่นอิ่ม อาเหม็ด,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
FOOD 8173
การใช้ความร้อนสูงมีผลดีต่อคุณภาพโยเกิร์ตโปรไบโอติค
จตุพัฒน์ สมัปปิโต,ไมตรี สุโพธิ์,ณฐนนท์ ตราชู,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิงหาคม 2551
FOOD 8264
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา
กฤตภาส จินาภาค,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Textx
FOOD 8386
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา
กฤตภาส จินาภาค,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Textx
PUB 0848
Food Journal 42 (2) / 2555
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
FOOD 8539
การพัฒนาโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากนมถั่วเหลืองเสริมควินัวและไซเลียมฮัสค์
เมธิณี รักสลาม,จิรัฏฐ์ ศิริเมืองมูล,วีรพล ศรีโสภา,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมษายน-มิถุนายน 2561
Full Text
PUB 0874
Food Journal 48 (4) / 2561
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Textx
FOOD 8567
I deas I done Review
ชุษณา เมฆโหรา,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,ช่อลัดดา เที่ยงพุก,อรวรรณ ละอองคำ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2561
Full Text
FOOD 8570
Patent Catalog
ณัฐวุฒิ นันทปรีชา,มณฑาทิตย์ ธรรมนิติโชค,รัตนาพร เพ็ชรอินทร์,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2561
Full Text
   หน้า : 1 2 [ 3 ]   Next >>