KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8563
การสำรวจคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านจุลินทรีย์ของข้าวหลามที่จำหน่ายในตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี
ภารดี อาษา,สายฝน ดอบุตร,วิชญ์ชวัล สิงโต,กฤษฎา ไชยสุข,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมพาพันธ์-พฤษภาคม 2561
Full Text
FOOD 8562
การปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพในการผลิตน้ำเฉาก๋วย
ศุภชัย นาทะพันธ์,ฌมน องค์สุวรรณ,สุภรัตน์ เมฆวรุณ,กรณ์วีร์ จินตวงศ์วานิช ,วิศวสารลาดกระบัง
ธันวาคม 2017
Full Text
FOOD 8561
A comparison of Three Extraction Methods for Phenolic Compounds and Antioxidant Activities from Moringga oleifera Leaves
Papadchaya Kornthattalim,Thammarat Kaaewmanee,Jittima Thongklay,Pisipong Meunprasertdee,Chiang Mai Journal of Science
November 2018
Full Text
FOOD 8560
Effect of Drying Process on the Physicochemical Properties and Biological Activities of Enzymatic Protein Hydrolysate from Shiitake Mushroom (Lentinula edodes)
Pasakawee Krittalak,Banjongsinsiri Panida,Lekhavat Supaporn,Noojuy Nowwapan,Taksima Takunrat,Srimongkoluk Ubolwanna,Chiang Mai Journal of Science
March 2018
Full Text
FOOD 8559
Antioxidant Activity and Starch-digesting Enzyme lnhibition of Selected Thai Herb Extracts
Krittalak Pasakawee,Niramon Utama-ang,Thunnop Laokuldilok,Somdet Srichairatanakoo,Chiang Mai Journal of Science
January 2018
Full Text
FOOD 8558
Micro-solid Phase Extraction (?-SPE) Based on Alginate/Multi-walled Carbon Nanotubes Sorbent for the Determination of Bisphenol A in Canned Fruits
Ungku Amirul Arif Ungku Abdullah,Noorfatimah Yahaya,Nor ashikin Saim,Nor Suhaila Mohamad Hanapi,Wan Nazihah Wan Ibrahim,Chiang Mai Journal of Science
September 2018
Full Text
FOOD 8557
Isolation,ldentification and Partial Characterization of Film-forming Microorganisms from Chinese Homemade Pickle, a Traditionnal Fermented Vegetable Product
Qi-Wen Cen,Zhen-Xing Tang,Lu-E-Shi,Tao Chen,Wei Zheng,Yu Zhang,Rui-Feng Ying,Chiang Mai Journal of Science
September 2018
Full Text
FOOD 8556
ทิศทางการพัฒนารูปแบบฉลากโภชนาการแบบจีดีเอที่เหมาะสมต่อผู้บริโภค
ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ,วิมลิน ริมปิกุล,วารสารโภชนากร
กรกฎาคม-ธันวาคม 2017
Full Text
FOOD 8555
การถ่ายเทมวลสารและคุณภาพของชิ้นน้อยหน่าที่ผ่านการดึงน้ำออกโดยใช้สารละลายออสโมติกในรูปแบบสารละลายผสมของน้ำตาลโอลิโกฟรุคโตสและน้ำตาลมะพรา้ว
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,สุภลัคน์ แก่นโชติกุล,พิชานันท์ ขำขยัน,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8554
ผลของการแปรรูป การเก็บรักษา และการให้ความร้อนซ้ำต่อปริมาณและประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของข้าวพร้อมบริโภคบรรจุถุงรีทอร์ต
ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา,เอนก หาลี,ขนิษฐา ศรีนวล,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8553
ปัจจัยกำหนดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมและน้ำมะพร้าวของไทย
วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์,สิทธิพร รุจิระยรรยง,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เมษายน-มิถุนายน 2561
Full Text
FOOD 8552
การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพผงข้าวออร์แกนิคชงดื่มสำเร็จรูป
ชื่นจิตร อังวราวงศ์,ไพบูลย์ ญาณกิตติ์กูร,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตุลาคม-ธันวาคม 2560
Full Text
FOOD 8551
วิธีการวิเคราะห์สารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดเบาในอาหารปิ้งย่างไทยชนิดต่างๆ
ธนาวัฒน์ จูมแพง,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรกฎาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8550
Development of Rice Spaghetti Using Propylene Glycol Alginate and Soy Flour by Twin-Screw Extrusion
Phattarasuda Namthongthai,Pitiya Kamonpatana,Chulaluck Charunuch,Wannasawat Ratphitagsanti,KMUTNB: IJAST
July-September 2018
Full Text
FOOD 8549
ผลของกล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัสของแหนมซี่โครงหมูอ่อน
ปาริชาติ ศงสนันทน์,ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Full Text
   หน้า : 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>