KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8556
ทิศทางการพัฒนารูปแบบฉลากโภชนาการแบบจีดีเอที่เหมาะสมต่อผู้บริโภค
ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ,วิมลิน ริมปิกุล,วารสารโภชนากร
กรกฎาคม-ธันวาคม 2017
Full Text
FOOD 8555
การถ่ายเทมวลสารและคุณภาพของชิ้นน้อยหน่าที่ผ่านการดึงน้ำออกโดยใช้สารละลายออสโมติกในรูปแบบสารละลายผสมของน้ำตาลโอลิโกฟรุคโตสและน้ำตาลมะพรา้ว
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,พิชานันท์ ขำขยัน,สุภลัคน์ แก่นโชติกุล,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8554
ผลของการแปรรูป การเก็บรักษา และการให้ความร้อนซ้ำต่อปริมาณและประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของข้าวพร้อมบริโภคบรรจุถุงรีทอร์ต
ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา,ขนิษฐา ศรีนวล,เอนก หาลี,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8553
ปัจจัยกำหนดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมและน้ำมะพร้าวของไทย
วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์,สิทธิพร รุจิระยรรยง,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เมษายน-มิถุนายน 2561
Full Text
FOOD 8552
การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพผงข้าวออร์แกนิคชงดื่มสำเร็จรูป
ชื่นจิตร อังวราวงศ์,ไพบูลย์ ญาณกิตติ์กูร,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตุลาคม-ธันวาคม 2560
Full Text
FOOD 8551
วิธีการวิเคราะห์สารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดเบาในอาหารปิ้งย่างไทยชนิดต่างๆ
ธนาวัฒน์ จูมแพง,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรกฎาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8550
Development of Rice Spaghetti Using Propylene Glycol Alginate and Soy Flour by Twin-Screw Extrusion
Phattarasuda Namthongthai,Pitiya Kamonpatana,Chulaluck Charunuch,Wannasawat Ratphitagsanti,KMUTNB: IJAST
July-September 2018
Full Text
FOOD 8549
ผลของกล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัสของแหนมซี่โครงหมูอ่อน
ปาริชาติ ศงสนันทน์,ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Full Text
FOOD 8548
การพัฒนาข้าวทนทานต่อการย่อย
พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์,นันทรัตน์ ณ นครพนม,ทัศนีย์ วันดี,ชนิตว์นันท์ ภูมิพันธ์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8547
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L.) สายพันธุ์ลืมผัว
ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา,ธนาวรรณ สุขเกษม,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Full Text
FOOD 8546
สารปรับปรุงภูมิคุ้มกันจากเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา
ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8545
การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์และตรวจสอบสารกลุ่มไดออกซินและพีซีบีในน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกในสภาวะจำเพาะ
ศิริชัย สัญญะ,สุพัฒน์ แสงสวย,กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8544
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในเครื่องดื่มที่ทำจากผักผลไม้
รัติยากร ศรีโคตร,วีรวุฒิ วิทยานันท์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8543
การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรไทย: การสกัดด้วยไอน้ำและการสกัดด้วยตัวทำละลาย
วิภาวรรณ นีละพงษ์,วันเซ็ง สิทธิกิจโยธิน,บุษบา ผลโยธิน,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตุลาคม-ธันวาคม 2561
Full Text
FOOD 8542
สมบัติทางเคมีกายภาพและคุรภาพทางประสาทสัมผัสของพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวกล้องเสริมคุณค่าโปรตีนไข่ขาว
พรรณทิพา เจริญไทยกิจ,พจนีย์ พงศ์พงัน,พิสุทธิ์ หนักแน่น,ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล,อาทิตยา สุรธนานันต์,อภิชญา พรหมมินทร์,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
   หน้า : 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>