KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [ 30 ] 31 32 33 34 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7371
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเร่งความเก่า ของข้าวเปลือกหอมมะลิโดยการอบลมร้อน
อารีรัตน์ อิ่มศิลป์,กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ค. - ส.ค. 2556
Full Textx
FOOD 7390
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการสะสมตะกั่วของทานตะวัน และข้าวฟ่างในดินที่ปนเปื้อนตะกั่ว
สายชล สุขญาณกิจ,ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
October - December 2013
Full Textx
FOOD 7403
การทดสอบหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวไม่ต้องหุง
บัญชา ลาวัง,สมศักดิ์ คูหาสวรรค์,ธำรงค์ เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
FOOD 7555
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคข้าวไม่ขัดสี ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปนิดา น้อยเกิด,ธำรงค์ เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
Full Textx
FOOD 7607
ปริมาณคุณค่าทางโภชนาการของข้าวพื้นเมืองในเขตปฏิรูปที่ดิน อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
รัชนี คงคาฉุยฉาย,ริญ เจริญศิริ,วารสารโภชนาการ
กรกฎาคม-ธันวาคม 2553
Full Textx
FOOD 7619
ผลของน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันรำข้าวต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง
วันเพ็ญ มีสมญา,ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์,เยาวดี คุปตะพันธ์,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,ผ่องศรี จิตตนูนท์,สุคนธ์ชื่น ศรีงาม,วารสารโภชนาการ
เมษายน-มิถุนายน 2552
FOOD 7622
การผลิตและสมบัติของเครื่องดื่มข้าวโพดหวานระยะน้ำนมและเครื่องดื่มผงที่ทำแห้งแบบพ่นฝอย ตอนที่ 2: เครื่องดื่มผงจากข้าวโพดหวานระยะน้ำนม
พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี,พรทิพย์ จรูญศักดิ์ชัย,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2552
Full Textx
FOOD 7624
การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเทียนที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยวต่างกัน
ศานิต สวัสดิกาญจน์,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มกราคม-เมษายน 2551
Full Textx
FOOD 7627
การผลิตและสมบัติของน้ำข้าวโพดหวานระยะน้ำนมและเครื่องดื่มผงที่ทำแห้งแบบพ่นฝอย ตอนที่ 1 : น้ำข้าวโพดหวานระยะน้ำนม
พรทิพย์ จรูญศักดิ์ชัย,พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กันยายน-ธันวาคม 2550
Full Textx
FOOD 7634
การใช้ข้าว (Oryza sativa L.) หุงสุกพันธ์ุพื้นเมืองเป็นสารอาหารสำหรับโพรไบโอติก
ณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม-มีนาคม 2559
Full Textx
FOOD 7682
การพัฒนาสูตรพุดดิ้งนมสดที่ทดแทนด้วยน้ำนมข้าวโพด
ฤทัย เรืองธรรมสิงห์,พรทิพย์ ปิยะสุวรรณยิ่ง,น้องนุช ศิริวงศ์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน-มิถุนายน 2559
Full Textx
FOOD 7690
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง
วันเพ็ญ มีสมญา,ไพลิน ผู้พัฒน์,เกศศิณี ตระกูลทิวากร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารโภชนาการ
มกราคม-เมษายน 2555
Full Textx
FOOD 7702
ผลของกระบวนการต่อสมบัติทางกายภาพและปริมาณแคโรทีนอยด์ ในสีผสมอาหารธรรมชาติจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว
หยาดฝน ทนงการกิจ,นักรบ นาคประสม,กาญจนา นาคประสม,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 7707
การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวหอมนิล
จุฑามาศ ถิระสาโรช,เฉลิมพล ถนอมวงค์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
FOOD 7710
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ของสารสกัดเอทานอลจากส่วนต่าง ๆ ของผลฟักข้าว
Mallika Chantarangsee,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [ 30 ] 31 32 33 34 35 36   Next >>