KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 728 เรื่อง จากคำค้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [ 31 ] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
Food Journal 47 (2) / 2560
วารสารอาหาร ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 / 2560
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วารสารอาหาร ฉบับ E-book
เมษายน - มิถุนายน 2560
Full Textx
PUB 0617
การแตกชิ้นมะละกอแช่เยือกแข็ง: ผลจากอัตราการแช่เยือกแข็ง ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดและขนาดของชิ้น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สงวนศรี เจริญเหรียญ และคณะ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
Full Text
PUB 0618
การประเมินความเสี่ยงของหอยนางรมจากแหล่งเลี้ยงในอ่าวบ้านดอน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุรชาติ วิชัยดิษฐ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
Full Text
PUB 0619
การพัฒนากรรมวิธีการตรวจสอบค่า Cold test ของน้ำมันรำข้าว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประวิทย์ สันติวัฒนา และคณะ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
PUB 0620
การย้อมสีและการยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู้เหลืองแผ่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เบญจวรรณ ทานะขันธ์ และคณะ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
PUB 0621
การศึกษาอายุการเก็บรักษาขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพรูปแท่ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,กฤตลักษณ์ ปะสะกวี และคณะ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2553
Full Text
PUB 0622
การหุงข้าวซูชิ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0623
ครีมสลัด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส และคณะ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
Full Text
PUB 0624
ตะกั่วกับความเสี่ยงต่อผู้บริโภค
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,นุภาพร เทพทอง และคณะ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
Full Text
PUB 0625
เทคนิคการทำแห้งแบบโฟมแมท
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วราภรณ์ ประเสริฐ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0626
นม อาหารธรรมดา...แต่คุณค่าคับแก้ว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2554
Full Text
PUB 0627
แนวทางการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0628
บทบาทของนาโนเทคโนโลยีต่ออุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
Full Text
PUB 0629
บทบาทของแบคทีเรียกรดอะซิติกในอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประมวล ทรายทอง,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
PUB 0630
ปกป้องสายตาด้วยข้าวโพด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ช่อลัดดา เที่ยงพุก,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [ 31 ] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>