KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [ 32 ] 33 34 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7954
พารามิเตอร์สี ปริมาณฟินอลิกทั้งหมดและปริมาณแอนโธไซยานินในข้าวสายพันธ์ุต่าง ๆ
นิพัทธา ชาติสุวรรณ,วริพัสย์ อารีกุล,นิพัทธา ชาติสุวรรณ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Full Textx
FOOD 7987
การผลิตและการเสริมเซลลูโลสผงจากซังข้าวโพดเพื่อลดการอมน้ำมันในผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋
พรทิพา สีนาม,อาภัสรา แสงนาค,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
FOOD 8010
ผลของตัวทำละลายสำหรับหล่อฟิล์มต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของฟิล์มบริโภคได้จากแป้งและสตาร์ชข้าวฟ่าง
กิจขจร เดชะวรวุฒิ,กิจขจร เดชะวรวุฒิ,มาศอุบล ทองงาม,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
FOOD 8012
อิทธิพลของโครงสร้างแอมิโลเพคตินข้าวต่อการย่อยสตาร ์ชแกรนูลด้วยเอนไซม์
รุ่งทิวา วันสุขศรี,กล้าณรงค์ ศรีรอต ,เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ,จุฑามาศ สินศุข,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
FOOD 8013
สมบัติด้านเนื้อสัมผัสและการยอมรับของข้าวเหนียวดำสุกที่มีผลจากการแช่และวิธีการหุง
ชนิรัตน์ สำเร็จ,ศิริพร เรียบร้อย,น้องนุช ศิริวงศ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
FOOD 8062
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวผสมข้าวก่ำชนิดชงละลาย
วอนสี ลอคำเฮือง,นิรมล อุตมอ่าง,กันตภาส กังสุวรรณ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8097
การพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปฟักข้าวผง
ศุภพิชญ์ บุญปู่,มลนพรรษ สงพิมพ์,ดารารัตน์ มงคลการ,กฤติยา เขื่อนเพชร,สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล,วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์,ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
FOOD 8100
การศึกษาความคงตัวของผงสีธรรมชาติจากซังข้าวโพดม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูง พันธ์ุ KPSC 901 และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
เวธนี สุรวณิชนิรชร,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,โชคชัย เอกทัศนาวรรณ,อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,วิษฐิดา จันทราพรชัย,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เล่มที่ 6 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8103
ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้องสีนิลต่อคุณภาพด้านกายภาพและประสาทสัมผัสของเค้กแครอทงาดำ
ธิดารัตน์ เปรมประสพโชค,ปณัฐชา ชื่นจิต,ปภาวรินทร์ คิงวิ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8164
ผลของการเก็บรักษาข้าวเปลือกในบรรจุภัณฑ์ อุณหภูมิ และระยะเวลาต่อคุณภาพของข้าวฮางงอก
เวียงโขง วันสะหว่าง,เมทินี มาเวียง,วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์,เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด,วีรเวทย์ อุทโธ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 8170
คุณสมบัติของแป้งข้าวดอกมะลิ 105 และแป้งข้าวโพดพรีเจลที่ผลิตด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่
พีรยา โชติถนอม,จันทร์เพ็ญ ภูมิ่งเดือน,มนัชญา งามศักดิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิงหาคม 2551
FOOD 8171
สภาวะที่เหมาะที่สุดในการหุงข้าวด้วยความดันเพื่อการผลิตข้าวแช่เยือกแข็ง
วิราศิณี ขุนสุวรรณ,พีรยา โชติถนอม,มนัชญา งามศักดิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิงหาคม 2551
FOOD 8172
ปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพและความคงตัวของสารในรำข้าวสกัด
จินตนา สังโสภา,อนุชิต มุ่งงาม,รำไพ เกณฑ์สาคู,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิงหาคม 2551
FOOD 8174
ปรับปรุงคุณภาพขนมปังโดยใช้แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีด้วยไฮดรอกซีโพรพีลเมธิลเซลลูโลส
ศรินทร สุวรรณรงค์,ศิริธร ศิริอมรพรรณ,กมลทิพย์ ธนะรัตน์,ดวงเดือน ภิบาลสิงห์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิงหาคม 2551
FOOD 8190
ข้าว ให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [ 32 ] 33 34 35 36   Next >>