KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [ 33 ] 34 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8232
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าว
เจน ลิขิตชลธาร,อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
FOOD 8234
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้า ธัญชาติพร้อมบริโภคไรซ์เบอร์รี่
หทัยชนก กันตรง,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วรพล เพ็งพินิจ,เอสา เวศกิจกุล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
FOOD 8264
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา
กฤตภาส จินาภาค,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Textx
FOOD 8265
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี
วัลย์ลิกา พลเสน,สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช,ทิพวรรณ ลิมังกูร,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
FOOD 8266
ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณแร่ธาตุในรำข้าวที่ผ่านการสกัดไขมัน
สืบตระกูล วานิชศรี,ประมวล ศรีกาหลง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
FOOD 8310
โปรตีนรำข้าว
ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
FOOD 8321
การศึกษาอิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เยลลี่จากผงน้ำนม ข้าวกล้องงอกด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
ศุรัฐนันท์ คงวรรณ,ภาณุสรณ์ ชูสุข,จิรัชฌา ศุภชูชัย,ศรีเวียง ทิพกานนนท์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
FOOD 8326
ผลของกระบวนการทำแห้งต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของครีมเทียมไขมันต่ำจากแป้งข้าว
ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ,ชลธิรา สารวงษ์,กมลพร ฉายสุริยะ,ณัฏฐิกา ศิลาลาย,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Full Textx
FOOD 8334
การศึกษาปริมาณผงฟักข้าวและวิธีการอบแห้งที่เหมาะสม ในการผลิตปลาแผ่น
ณัฐณิชา ทวีแสง,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พฤษภาคม - มิถุนายน 2560
Full Textx
FOOD 8348
7 สูตรขนมข้าวพกพา
เพลินใจ ตังคณะกุล,ญาธิปวีร์ ปักแก้ว,ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์,วาสนา นาราศรี,สายใจ บุญสุข,เกศศิณี ตระกูลทิวากร,สุเมธ จักษ์เมธา
กุมภาพันธ์
FOOD 8379
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลามเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลเกษตรท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
นรินทร์ เจริญพันธ์,สุธี วังเตือย,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2560
Full Text
FOOD 8386
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา
กฤตภาส จินาภาค,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Textx
FOOD 8388
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเบียร์จากเมล็ดข้าวโพดงอกและความเป็นไปได้ในการใช้เบียร์และสิ่งท่ได้จากกระบวนการผลิตเบียร์ข้าวโพดเป็นอาหารเสริมในการผลิตโคเนื้อ
ณัฐพร จันทร์ฉาย,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Full Textx
FOOD 8389
พฤติกรรมการไหลของน้ำสลัดไขมันต่ำจากการใช้แป้งข้าวเจ้าร่วมกับแซนแทนกัมเป็นสารใก้ความข้นหนืด
บุศราภา ลีละวัฒน์,สุภาพร สัมพันธ์ปรีดา,แสงเพชร ไพโรจน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Full Textx
FOOD 8410
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยแช่เยือกแข็งโดยใช้แป้งข้าวเจ้าดัดแปรชนิดครอสลิงกิงค์
ณัชนก มีประถม,กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม - เมษายน 2560
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [ 33 ] 34 35 36   Next >>