KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3061 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [ 33 ] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8267
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของผู้บริโภค ร้านโกลเด้น เพลซ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วชิระ น้อยนารถ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
FOOD 8266
ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณแร่ธาตุในรำข้าวที่ผ่านการสกัดไขมัน
สืบตระกูล วานิชศรี,ประมวล ศรีกาหลง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
FOOD 8265
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี
วัลย์ลิกา พลเสน,สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช,ทิพวรรณ ลิมังกูร,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
FOOD 8264
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา
กฤตภาส จินาภาค,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Textx
FOOD 8263
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุกรณีศึกษา ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร
มาริสา หวังเจริญ,วันดี ไทยพานิช,จารี ทองตำลึง,อนุกูล พลศิริ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน - ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 8262
ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
สุชญา พันภัย,ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน - ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 8261
สังขยาน้ำเต้าหู้ผสมงาดำ
ณัจยา เมฆราวี,อรอนงค์ ทองมี,ธีรนุช ฉายศิริโชติ,ไกรยราช พันธุ์ยาง,ณรงค์ชัย ขจรจันทร์,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน - ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 8260
การพัฒนามะเกี๋ยงผงสำเร็จรูปโดยวิธีการทำแห้งแบบพ่นกระจาย
วรีวรรณ์ พฤกษ์พิจารณ์,พัชรี ตั้งตระกูล,มาริษา ภูภิญโญกุล,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน - ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 8259
องค์ประกอบทางเคมี และการยอมรับของผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพที่ได้รับอิทธิพลจากการเติมหัวแก่นตะวัน
ณัฐธิดา กิจเนตร,เบญจรัตน์ ประพฤทธิตระกูล,นุชนาฏ กุลวิทย์,ปภัสมน เวชกิจ,จันทรกานต์ ทรงเดช,รัตนสุดา เม้าราษี,ณัฐวดี เลิศพรประสพโชค,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน - ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 8257
สมบัติต้านอนุมูลอิสระและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากกากทานตะวันที่ไฮโดรไลซ์ด้วยเอนไซม์โบรมิเลนและ Flavourzyme
พัสตราภรณ์ ทองอิ่มพงษ์,ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์,เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์,สุรพงษ์ พินิจกลาง,อรพิน เกิดชูชื่น
ตุลาคม - ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 7529
การผลิตผักใบ พืชตระกูลมะเขือ และพริกอบแห้ง
จิตติมา วรรณแก้ว,วิมลวรรณ วัฒนวิจิตร,นารีรัตน์ สุนทรธรรม,รายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็มประจำปี 2554 กรมวิชาการเกษตร
24 - 26 เมษายน 2559
Full Textx
Food Journal 47 (1) / 2560
วารสารอาหาร ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 / 2560
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วารสารอาหาร ฉบับ E-book
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Text
Food Journal 46 (4) / 2559
วารสารอาหาร ปีที่ 46 ฉบับที่ 4 / 2559
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วารสารอาหาร ฉบับ E-book
ตุลาคม - ธันวาคม 2559
Full Textx
Food Journal 46 (3) / 2559
วารสารอาหาร ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 / 2559
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วารสารอาหาร ฉบับ E-book
กรกฎาคม - กันยายน 2559
Full Textx
Food Journal 46 (2) / 2559
วารสารอาหาร ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 / 2559
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วารสารอาหาร ฉบับ E-book
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [ 33 ] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>