KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2984 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [ 33 ] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8194
เลือกทานอาหาร...เพื่อต้านมะเร็ง
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน-มิถุนายน 2558

FOOD 8193
นม : อาหารส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร?
สร้อยทอง สายหยุดทอง,พงศธร เชื่อฟัง,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558

FOOD 8192
ประโยชน์ของการรับประทานเนยแข็งต่อสุขภาพ
สร้อยทอง สายหยุดทอง,พงศธร เชื่อฟัง,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558

FOOD 8191
การเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมัน เกลือ และน้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสม
สร้อยทอง สายหยุดทอง,พงศธร เชื่อฟัง,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558

FOOD 8190
ข้าว ให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558

FOOD 8189
น้ำซุปใสชนิดเข้มข้นสูตรลดโซเดียม
พัชรวดี มานะจิตต์,งามจิตร โล่วิทูร,ภูวิษณ์ุ โพธิสุข,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558

FOOD 8188
เบต้า-กลูแคน
พัทธินันท์ วาริชนันท์,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558

FOOD 8187
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร : รสชาติเข้มข้นและโมเลกุลในน้ำซุปกระดูก
วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558

FOOD 8186
อาหารจากจุลินทรีย์
วันชัย พันธ์ทวี,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558

FOOD 8185
มหัศจรรย์สารสีแดง...จากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส
วนิดา ปานอุทัย,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558

FOOD 8184
การประยุกต์ใช้แนวคิดอุตสาหกรรมขั้นที่ 6 สำหรับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมด้านอาหารในประเทศญี่ปุ่น
งามจิตร โล่วิทูร,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558

FOOD 8183
การตรวจวิเคราะห์ Campylobacter spp. ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร
สร้อยทอง สายหยุดทอง,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558

FOOD 8182
เคล็ดลับการปฏิบัติตนเพื่อให้ลดน้ำหนักอย่างได้ผล
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558

FOOD 8181
การพัฒนาและการทดสอบความถูกต้องวิธีวิเคราะห์สารกลุ่มไดออกซิน สารกลุ่มพิซีบีคล้ายไดออกซินและสารกลุ่มพีซีบีไม่คล้ายไดออกซิน ในนมผงโดย HRGC/HRMS
สุพัฒน์ แสงสวย,ศิริชัย สัญญะ,สิรินทร์นิชา สีมาชัยสิน,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตุลาคม-ธันวาคม 2559

FOOD 8461
แนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหาร
อบเชย วงศ์ทอง,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [ 33 ] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199   Next >>