KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [ 34 ] 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8416
การผลิตวุ้นสวรรค์เพื่อการแปรรูปเครื่องดื่มน้ำฟักข้าว ผสมวุ้นสวรรค์และวุ้นสวรรค์แช่อิ่มอบแห้ง
มนทกานติ์ บุญยการ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Textx
FOOD 8423
การปรับปรุงกระบวนการแช่ด้วยการพ่นไอน้ำเพื่อลดระยะเวลาการผลิตข้าวนึ่ง
พิมพ์พรรณ ปรืองาม,สมชาติ โสภณรณฤทธิ์,สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา,สมเกียรติ ปรัชญาวรากร,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
FOOD 8428
การพัฒนาข้าวคั่วสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชน เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์,ประมวล ศรีกาหลง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2560
Full Textx
FOOD 8445
ผลของการเสริมร่าข้าวก่าต่อคุณลักษณะทางเคมี กายภาพ ประสาทสัมผัส และความคงตัวของ กุนเชียง ระหว่างการเก็บรักษา
เกศสินี ต๊ะต้องใจ,ธรรณพ เหล่ากุลดิลก,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-มิถุนายน 2561
Full Textx
FOOD 8448
การสกัดทางเลือกและการทำให้บริสุทธิ์ของแกมม่าออริซานอลจากรำข้าวและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
ดวงกมล เรือนงาม,ร่วมจิตร นกเขา,จิตติ ท่าไว,สุจิตรา สุคนธมัต,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม ? มิถุนายน 2561
Full Textx
FOOD 8454
น้ำมันรำข้าวเพื่อสุขภาพ
ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,วารสารอาหาร
หน้า 50-55
Full Text
FOOD 8464
การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มชนิดผงพร้อมชงจากข้าวกล้องหอมมะลิแดงผสมแป้งกล้วยน้ำว้าดิบพร้อมเปลือก
ชลธิรา สารวงษ์,กฤติกา นรจิตร,ธารินี เพ็งมาก,ดวงทิพย์ ไข่แก้ว,วารสารอาหาร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
FOOD 8466
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้งแบบเจ็ตสเปาต์เต็ดเบด
กิตติ สถาพรประสาธน์,โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง,วิศวสารลาดกระบัง
ธันวาคม 2560
FOOD 8477
ข้าวโพดสี: ข้าวโพดสีม่วง
อภิญญา จุฑางกูร,วารสารอาหาร
เมษายน-มิถุนายน 2561
Full Text
FOOD 8481
ผลิตภัณฑ์เบเกอรีปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าว ในระดับครัวเรือน
ประจงเวท สาตมาลี,วารสารอาหาร
เมษายน-มิถุนายน 2561
Full Text
FOOD 8482
นู มันเช่ส์ ขนมขบเคี้ยวจากถั่วเขียว
ช่อลัดดา เที่ยงพุก,วารสารอาหาร
เมษายน-มิถุนายน 2561
Full Text
FOOD 8493
เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม 2018
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม 2018
กรกฎาคม 2561
FOOD 8494
อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ต่อสมบัติทางกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,พิศมัย ศรีชาเยช,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม ? สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8500
องค์ประกอบทางเคมีบางประการ และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของข้าวพื้นเมือง ในจังหวัดนครราชสีมา
สายใจ ปอสูงเนิน,ธีระ ธรรมวงศา,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8503
ผลของเวลาในการนึ่งต่อคุณภาพของข้าวเกรียบจากแป้งมันสําปะหลัง
สยุมพร รัตนพันธ์,เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [ 34 ] 35 36   Next >>