KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [ 35 ] 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8504
สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วายุห์ สนเทศ,พิศมัย ศรีชาเยช,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8510
อาหารนุ่ม...เมนูอร่อยเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,สมจิต อ่อนเหม,ชุษณา เมฆโหรา,อุษาพร ภูคัสมาส,อาหารนุ่ม...เมนูอร่อยเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย
สิงหาคม 2561
PUB 0840
Food Journal 40 (2) / 2553
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
FOOD 8531
ขนมข้าวไรซ์เบอร์รี่อบกรอบ
หทัยชนก กันตรง,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8533
Nukazuke ผักดองรำข้าวแบบญี่ปุ่นที่เกิดจากความรับผิดชอบและความเอาใจใส่
สิรินันท์ ชมภูแสง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
PUB 0846
Food Journal 41 (4) / 2554
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0847
Food Journal 42 (1) / 2555
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0849
Food Journal 42 (3) / 2555
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0851
Food Journal 43 (1) / 2556
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
FOOD 8547
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L.) สายพันธุ์ลืมผัว
ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา,ธนาวรรณ สุขเกษม,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Full Text
FOOD 8548
การพัฒนาข้าวทนทานต่อการย่อย
พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์,ทัศนีย์ วันดี,ชนิตว์นันท์ ภูมิพันธ์,นันทรัตน์ ณ นครพนม,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8552
การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพผงข้าวออร์แกนิคชงดื่มสำเร็จรูป
ชื่นจิตร อังวราวงศ์,ไพบูลย์ ญาณกิตติ์กูร,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตุลาคม-ธันวาคม 2560
Full Text
FOOD 8554
ผลของการแปรรูป การเก็บรักษา และการให้ความร้อนซ้ำต่อปริมาณและประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของข้าวพร้อมบริโภคบรรจุถุงรีทอร์ต
ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา,ขนิษฐา ศรีนวล,เอนก หาลี,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8563
การสำรวจคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านจุลินทรีย์ของข้าวหลามที่จำหน่ายในตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี
ภารดี อาษา,วิชญ์ชวัล สิงโต,กฤษฎา ไชยสุข,สายฝน ดอบุตร,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมพาพันธ์-พฤษภาคม 2561
Full Text
PUB 0876 (eBook)
Food Journal 49 (1) / 2562 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สิริรักษ์ ศิระมาด,ประวิทย์ สันติวัฒนา,ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,ดร.สาวิตรี ดือราแม,ดร.พิศมัย ศรีชาเยช,วินัศ ภูมินาถ,ชนากานต์ รัตนากิตติวงศ์
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [ 35 ] 36   Next >>