KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [ 36 ] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010484
เจ กับ มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร/นางฟ้า
นางฟ้า
2544
T010487
การศึกษารูปแบบการประยุกต์ใช้ HACCP เพื่อความปลอดภัยด้านจุลินทรีย์ สำหรับอาหารประเภทส้มตำของแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล/จรูญศักดิ์ มุสิกมาศ ... [และคนอื่นๆ]
จรูญศักดิ์ มุสิกมาศ
2544
T010493
สารพัดถั่วงอก เพาะกินเองได้ หลากหลายรสชาติ, เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติชนิดครอบครัว (แบบใหม่ล่าสุด)[รวม 2 เรื่อง]
คมสัน หุตะแพทย์
2544
T010495
หลักการแปรรูปผักผลไม้/[โดย กลุ่มงานวิเคราะห์วิจัยการแปรรูปผลิตผลและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร; กองบรรณาธิการ เพชร กตัญญกุล ... และคณะ]
กรมวิชาการเกษตร
2543
T010499
มาตรฐานทั่วไปสำหรับการแสดงฉลากของอาหารบรรจุหีบห่อ/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2543
T010502
การพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็ก/คณะผู้จัดทำ สุขุมา รักวานิช, อัจฉรา พรเสถียรกุล

[254_?]
T010503
อุตสาหกรรมอาหารไทย และการรับมือกับมาตรการ Traceability หรือมาตรการสืบแหล่งที่มาของอาหาร/กฤษณา พงษ์ศรีเจริญสุข
กฤษณา พงษ์ศรีเจริญสุข
2544
IFRPD T020014
การผลิตเฟรนช์ฟราย/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2544
T020015
ทรานซ์กลูตามิเนสและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร/ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
2544
IFRPD T020016
การศึกษา Aeromonas spp. ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ในประเทศไทย/สร้อยทอง สายหยุดทอง และ จันทิมา จาปะเกษตร์
สร้อยทอง สายหยุดทอง
2544
T020021
อาหาร

2544
T020022
น้ำผึ้ง/โดย หลวงบุเรศบำรุงการ ของ สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
หลวงบุเรศบำรุงการ,สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2540
KU T020028
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวญี่ปุ่นม้วนไส้อาหารไทย/สาคร ศรีสอน
สาคร ศรีสอน,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
T020038
โครงการจัดสัมมนา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการผลิต อาหารฮาลาล เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก/ผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยความร่วมมือจาก กรมส่งเสริมการส่งออก และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฝ่ายกิจการฮาลาล ณ หอประชุม 7-100 อาคารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2544
มหาวิทยาลัยรังสิต,กรมส่งเสริมการส่งออก,คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
2544
KU T020039
/แพรวพรรณ ห้องทองแดง
แพรวพรรณ ห้องทองแดง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2522
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [ 36 ] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>