KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 728 เรื่อง จากคำค้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [ 37 ] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0707
การศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
Full Text
PUB 0708
การเสริมสร้างอารมณ์ที่ดี ด้วยอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2553
Full Text
PUB 0709
ถั่วเน่า: ถั่วเหลืองหมัก โภชนาการสูงภูมิปัญญาชาวบ้านทางภาคเหนือของไทย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พัทธินันท์ วาริชนันท์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2555
Full Text
PUB 0710
น้ำตาลและบทบาทสำคัญของสารให้ความหวาน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
Full Text
PUB 0711
จากฟ้าสู่ดิน...น้ำพระทัยจากในหลวงเพื่อปวงชน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
PUB 0712
น้ำมะเขือเทศพร้อมดื่ม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,มัณฑนา ร่วมรักษ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0713
ประโยชน์ของเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์ที่ผลิตจากแลคติกแอซิดแบคทีเรีย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พัทธินันท์ ภูมิพันธ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
PUB 0714
ผลของความดันสูงยิ่งต่อคุณภาพด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของน้ำใบบัวบก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ปิยะมาศ จานนอก และคณะ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Text
PUB 0715
ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองชนิดใหม่ รสชาติมาแรง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ช่อลัดดา เที่ยงพุก,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2555
Full Text
PUB 0716
พลาสติกที่คุณใช้กับอันตรายที่แฝงมา
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
PUB 0717
มหัศจรรย์น้ำมันงาขี้ม้อน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2553
Full Text
PUB 0718
ยีสต์กับการปรับปรุงคุณภาพของโดขนมปังแช่เยือกแข็ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ยุทธนา พิมลศิริผล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Text
PUB 0719
ระบบอิมัลชันในอาหารและความคงตัว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุภัคชนม์ คล่องดี,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2555
Full Text
PUB 0720
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารแกมมาอะมิโนบิวเทอริกเอซิดในข้าวกล้องงอก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พุทธลักษณ์ ไขประภาย และคณะ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
Full Text
PUB 0721
สารก่อภูมิแพ้อาหาร Food Allergen
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิภา สุโรจนะเมธากุล,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [ 37 ] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>