KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 728 เรื่อง จากคำค้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [ 38 ] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0724
อาหารคลายร้อน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
Full Text
PUB 0725
อาหารต้านไข้หวัด 2009 (H1N1)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Text
PUB 0726
อาหารล้างพิษ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Text
PUB 0727
แอลฟา-แล็คตัลบูมิน...อาหารสมองสำหรับลูกน้อย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0728
อิมัลชั่นแบบเบรนหลายชั้น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุวิมล อริยประกาย,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2554
Full Text
PUB 0729
อุตสาหกรรมอาหารไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม...ด้วยฉลากคาร์บอน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เยาวดี คุปตะพันธ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2553
Full Text
Food Journal 47 (3) / 2560
วารสารอาหาร ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 / 2560
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วารสารอาหาร ฉบับ E-book
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Textx
Food Journal 47 (4) / 2560
วารสารอาหาร ปีที่ 47 ฉบับที่ 4 / 2560
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วารสารอาหาร ฉบับ E-book
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Textx
PUB 0733
เคล็ดลับการปฏิบัติตนเพื่อให้ลดน้ำหนักอย่างได้ผล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0734
การตรวจวิเคราะห์ Campylobacter spp. ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สร้อยทอง สายหยุดทอง,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0735
การประยุกต์ใช้แนวคิดอุตสาหกรรมขั้นที่ 6 สำหรับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมด้านอาหารในประเทศญี่ปุ่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,งามจิตร โล่วิทูร,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0736
มาตรฐานบังคับสินค้าเกษตร มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยสินค้าเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ณัฐณัฏฐ์ อนิวรรตน์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0737
มหัศจรรย์สารสีแดง...จากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วนิดา ปานอุทัย,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0738
อาหารจากจุลินทรีย์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วันชัย พันธ์ทวี,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0739
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร : รสชาติเข้มข้น และโมเลกุลในนํ้าซุปกระดูก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [ 38 ] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>