KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [ 38 ] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T020085
การศึกษาคุณภาพซาก องค์ประกอบทางเคมีและกรดอะมิโนในไก่กระทงที่ได้รับอาหารระดับโปรตีนต่างกัน/อรพินท์ จินตสถาพร ... [และคนอื่นๆ]
อรพินท์ จินตสถาพร
2544
T020104
ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย/กลุ่มงานวิเคราะห์อาหารและโภชนาการ กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กองโภชนาการ
2544
T020108
อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง/คณะผู้วิจัย สุภาวดี จิรนาวากุล ... [และคนอื่นๆ]
สุภาวดี จิรนาวากุล,ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์,กระทรวงอุตสาหกรรม
2543
T020109
/คณะผู้วิจัย สุภาวดี จิรนาวากุล ... [และคนอื่นๆ]
สุภาวดี จิรนาวากุล,ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์,กระทรวงอุตสาหกรรม
2543
T020112
/คณะผู้วิจัย สุภาวดี จิรนาวากุล ... [และคนอื่นๆ]
สุภาวดี จิรนาวากุล,ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์,กระทรวงอุตสาหกรรม
2543
KU T020121
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปชนิดแผ่นจากกากถั่วเหลือง ที่เหลือจากการผลิตน้ำนมถั่วเหลือง/เรวดี เทพประดิษฐ์
เรวดี เทพประดิษฐ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
KU T020122
การพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนแป้งหมักเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ด้านอายุการเก็บและความปลอดภัย/ปิยาภรณ์ ม่วงประสิทธิ์
ปิยาภรณ์ ม่วงประสิทธิ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
KU T020149
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพื้นบ้าน/วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2534
T020152
การพัฒนาอาหารหมักพื้นบ้าน โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น/ไพโรจน์ วิริยจารี
ไพโรจน์ วิริยจารี
2534
T020153
การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหาร/วิสิฐ จะวะสิต
วิสิฐ จะวะสิต
2534
T020154
การใช้แก๊สในกระบวนการแปรรูปอาหาร/สายสนม ประดิษฐดวง
สายสนม ประดิษฐดวง
2534
T020156
Macrobiotic food/เยาวลักษณ์ สุรพันธพิศิษฐ์
เยาวลักษณ์ สุรพันธพิศิษฐ์
2535
T020158
Active Packaging Techniques ช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารสดได้อย่างไร/สุขเกษม สิทธิพจน์
สุขเกษม สิทธิพจน์
2536
T020159
มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ กับความปลอดภัยของอาหาร/ภักดี โพธิศิริ
ภักดี โพธิศิริ
2536
T020163
ผลิตภัณฑ์จากข้าวฟ่าง/ศิวาพร ศิวเวชช
ศิวาพร ศิวเวชช
2539
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [ 38 ] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>