KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [ 39 ] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8161
Fish Protein Hydrolysate Production by Acid and Enzymatic Hydrolysis
Nicharee Wisuthiphaet,Sopa Klinchan,Sasithorn Kongrunang,KMUTNB:IJAST
October -December 2016
Full Textx
FOOD 8160
การสำรวจการปนเปื้อน Listeria monocytogenes, Salmonellae และ E.coli O157:H7 ในเนื้อสัตว์ดิบที่่จำหน่ายในตลาดสด เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รัชฎาพร สุวรรณรัตน์,ดวงดาว วงศ์สมมาตร์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2559
Full Textx
FOOD 8157
ปริมาณฟีนอลิก คลอโรฟิล และความสามารถในการต้านออกซิเดชันของต้นอ่อนข้าวดำ
วริพัสย์ อารีกุล,ปิยะนุช เชื้อวงศ์งาม,ธัญวรัตม์ แซ่กู้,ธนกร เหล่าโรจน์ภิญโญ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8156
Effect of Washing on Quality Improvement of Mechanically Deboned Chicken Meat
Cho Cho Thein,Kanithaporn Vangnai,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8155
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิ ต เมลาโทนินโดย Saccharomyces cerevisiae
ศราวุธ บุญนา,อมรวดี วิไลเลิศมงคล,อุลัยวรรณ์ อุสันสา ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8154
การ หมัก เอทานอลด้วย ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae Sc90 และ การหมักด้วย จุลินทรีย์ 2 สายพันธุ์ร่วมกัน ในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว YPD ที่ มีกลูโคสและไซโลส
อภิชญา จันทร์มั่น,กิติพงษ์ รัตนาภรณ์,สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8153
Lifestyle, Attitude , and Consumption Behavior of Consumers in Jakarta toward s Imported Juice Product s
Aldian Farabi,Ravipim Chaveesuk,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 กลุ่มที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8152
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณฮีสตามีนในกระบวนการผลิตปลาซาร์ดีนบรรจุกระป๋อง
วรพันธ์ุ ยุทธทองหลาง,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8151
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแบคเทอริโอซิน Lacnegacin โดย Lactococcus lactis KA - FF 1- 4
ธนาภรณ์ พฤษธิสาริกร,สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ,พุทธาพงศ์ ภูมิสมบัติ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8150
สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำมันปลาจากวัสดุเหลือจากกระบวนการผลิตปลาแมคเคอเรลกระป๋องและการใช้ประโยชน์
จุฑามาศ วามะขันธ์,ธงชัย พุฒทองศิริ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8149
การประเมินคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด
เกสรี กลิ่นสุคนธ์,ลลิตา คชารัตน์,ประภัสสร รักถาวร,อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8148
STAR CH DIGESTIBILITY OF HYDROTHERMALLY TREATED GERMINATE D BROWN RICE TO REGULATE BLOOD GLUCOSE LEVEL
Wee ranut Wanwarothorn,Lai Lih - Shiuh,Prisana Suwannaporn,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 กลุ่มที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 8147
Tofu-ball production from spherification technique using sodium alginate
Wanvimon Pumpho,Yuporn Puechkamutr,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8146
การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ต้มยำสำเร็จรูปตามค่าคุณภาพทางเคมี
เพ็ญธกานต์ สุวรรณเวช,วิษฐิดา จัทราพรชัย,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8145
Effect of Sample Preparation on Antibacterial Activity of Etlingera pavieana (Pierre ex Gagnep.) R.M.S. Extracts Against Foodborne Bacteriap
Porawan Naksang,Chitsiri Ratchathanapun,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [ 39 ] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>