KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 91 เรื่อง จากคำค้น การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6877
สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสกัดสารสกัดจากเปลือกมะนาว และอบเชย
สุภาพร พาเจริญ,พัชรี ตั้งตระกูล,อนุวัตร แจ้งชัด,กมลวรรณ แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
FOOD 6878
การพัฒนาความคิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่และผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องดื่มเกลือแร่ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม
สุภาพร พาเจริญ,พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี,เสาวภาคย์ วัฒนภาหุ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6879
การตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus ที่สร้างเอนเทอโรทอกซินและดื้อต่อยา methicillin และ vancomycin จากอาหารพร้อมบริโภค ภายในวิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และตลาดสี่แยกเกษตร
พราว ศุภจริยาวัตร,องอาจ เลาหวินิจ,พัชรี สุนทรนันท,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6880
การเตรียมและสมบัติเชิงกลของวัตถุเชิงประกอบของพอลิพอพิลีนและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับกากมันสำปะหลัง
รัตนา ตันฑเทอดธรรม,Thierry Tran,Hyun-Joong Kim,กล้าณรงค์ ศรีรอด,สุนีย์ โชตินีรนาท,Se-na Lee,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6883
ฟิล์มผสมคาร์บอกซีเมธทิลเซลลูโลสจากเปลือกมะละกอ/แป้งสตาร์ชข้าวโพด
พรชัย ราชตนะพันธุ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6881
ผลของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีต่อคุณสมบัติของฟิล์มแป้งข้าวจ้าว/ สตาร์ชมันสำปะหลัง
พรชัย ราชตนะพันธุ์,วิรงรอง ทองดีสุนทร,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6882
ผลของถ่านกัมมันต์ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลของวัสดุร่วมจากผงไม้ยูคาลิปตัส
พรชัย ราชตนะพันธุ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6884
ผลของการแทนที่ไขมันบางส่วนด้วยเบต้ากลูแคนต่อคุณภาพของเค้กเนย
ลินจง สุขลำภู,ไพลิน เจริญวงษ์ตระกูล,เพ็ญประภา ปรุงอาวุธ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
FOOD 6885
ผลของอุณหภูมิการอบแห้งและความเป็นกรดด่างต่อค่ากิจกรรมการต้านออกซิเดชันรวมในสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร ใบฝรั่งขี้นก และหญ้าปักกิ่ง
รัชนี เจริญ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
FOOD 6886
การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ โดยใช้เทคนิคคาโน
รัชนี เจริญ,พิสิษฐ์ ธรรมวิถี,ใบศรี สร้อยสน,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
FOOD 6887
ความคงตัวของแอนโทไซยานินและความสามารถในการทำลายอนุมูลอิสระในน้ำบลูเบอร์รี่และบลูเบอร์รี่เข้มข้น
วริพัสย์ อารีย์กุล,สิริพรรณ กิตตวรพัฒน์,กชรัตน์ วงศ์ณรัตน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6888
การจัดทำระบบจัดการคุณภาพสำหรับสายการผลิตขนมอบ
ปิยะนุช ไวสาหลง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6889
การใช้แบคทีเรียกรดแลคติกที่สร้างสารแบคเทอริโอซินเป็นหัวเชื้อในการทำไส้กรอกเปรี้ยว
กฤษณา ประภัสสรวัฒนา,สาวิตรี วทัญญูไพศาล,จันทรพร ผลากรกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
FOOD 6890
สัณฐานวิทยา และสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น
ชุติมา ไชยเชาวน์,อรอนงค์ นัยวิกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
FOOD 6891
การกำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่และเครื่องดื่มคล้ายเกลือแร่โดยวิธี Flash Profile
กานต์ญาพันธ์ นันทะวิชัย,พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี,ชมภู่ ยิ้มโต,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
   หน้า : 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7   Next >>