KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970002
ศึกษาช่วงระยะเวลาและจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการรมสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ/อรุณ โสตถิกุล, สุพรรณี ชีววิริยกุล, ธีรยุทธ ตู้จินดา
อรุณ โสตถิกุล,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970004
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบถังหมุน/จรัญ ลิขิตรัตนพร
จรัญ ลิขิตรัตนพร,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970005
การประเมินสมรรถนะการทำงานของเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก/ผดุงศักดิ์ วานิชชัง
ผดุงศักดิ์ วานิชชัง,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970007
การวิจัยและพัฒนาชุดสาธิตกระบวนการผลิตข้าวนึ่งในห้องปฏิบัติการ/จรัญ ลิขิตรัตนพร
จรัญ ลิขิตรัตนพร,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970008
ความเป็นไปได้ในการใช้ข้าวบางสายพันธุ์ในการผลิตกล้าเชื้อสำหรับเต้าเจี้ยว/เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์, นิอร โฉมศรี
เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970013
การวิเคราะห์คุณภาพข้าวสาลีเพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสำหรับประเทศไทย/จิรภา พงษ์จันตา ... [และคนอื่นๆ]
จิรภา พงษ์จันตา,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970048
ศักยภาพการเก็บรักษาและการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในเขตร้อนชื้น/วัลลภ สันติประชา, ขวัญจิตร สันติประชา และกาญจนา สุวรรณสินธุ์
วัลลภ สันติประชา
2536
T970058
การศึกษาทดลองหาความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าวแดง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2539
T970062
เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2539
T970117
เครื่องอบแห้งแบบถังหมุน/ผดุงศักดิ์ วานิชชัง
ผดุงศักดิ์ วานิชชัง,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2540
T970125
การใช้ประโยชน์จากแป้งข้าวกล้องในผลิตภัณฑ์คุกกี้/จิรภา พงษ์จันตา และ ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน
จิรภา พงษ์จันตา,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2540
ku T970146
การเตรียมน้ำมันข้าวโพดโดยวิธีบีบอัดร่วมกับการสกัด/สุคนธ์ชื่น ศรีงาม และ สิติมา จิตตินันทน์
สุคนธ์ชื่น ศรีงาม,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2532?]
T970197
การศึกษาความเหมาะสมในการเคลือบกลิ่นหอมบนเมล็ดข้าวเจ้า Oryza sativa L.)/ขนิษฐา ชนะภัย และ บรรเทิง ศิลป์สกุลสุข
ขนิษฐา ชนะภัย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
T970265
ข้าวเม่า...มาจากไหน/อนุชาติ คชสถิตย์
อนุชาติ คชสถิตย์
2549
T970266
อิทธิพลของพันธุ์ข้าวโพดที่มีต่อคุณภาพของข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง/กุลวดี ตรองพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ]
กุลวดี ตรองพาณิชย์
2540
   หน้า : 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>