KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 138 เรื่อง จากคำค้น คุณภาพ
   หน้า : 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 10   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T040234
ระบบประกันคุณภาพสมุนไพรสำหรับใช้ในประเทศและส่งออก/โดย พรสวรรค์ ดิษยบุตร ... [และคนอื่นๆ]
พรสวรรค์ ดิษยบุตร,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2543
KU T040357
การทดสอบการยอมรับกาแฟคั่วโรบัสต้าและการปรุงผสมกาแฟ/ปิยะมาศ ช่วงวาณิต ... [และคนอื่นๆ]
ปิยะมาศ ช่วงวาณิต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
KU T050024
การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันปาล์มที่เลิกใช้แล้วโดยตัวดูดซับ/สาวิตรี จันทรานุรักษ์, ศดานันท์ เจียมสันดุษฎี
สาวิตรี จันทรานุรักษ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T050047
แผนภาพความชอบของกล้วยที่ปลูกในประเทศไทย/นฤวัจน์ ชีวนันทพรชัย, อนุวัตร แจ้งชัด
นฤวัจน์ ชีวนันทพรชัย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
IFRPD T050081
การพัฒนาความสามารถในการทดสอบประสาทสัมผัสของบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/ชมดาว สิกขะมณฑล, ช่อลัดดา เที่ยงพุก, อภิญญา จุฑางกูร
ชมดาว สิกขะมณฑล
2547
IFRPD T050176
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วย/คณะผู้วิจัย มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด ... [และคนอื่นๆ]
มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
T050177
การควบคุมคุณภาพการผลิตมะม่วงดองและผลิตภัณฑ์มะม่วงดอง/คณะผู้วิจัย มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด ... [และคนอื่นๆ]
มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2547
T050337
การศึกษาเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมีย/ณัฏฐพงศ์ เจนวิพากษ์, เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ และ จิราภรณ์ สอดจิตร์
ณัฏฐพงศ์ เจนวิพากษ์
2547-2548
T050339
อิทธิพลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงสีผิวเปลือกและคุณภาพของส้มเขียวหวานพันธุ์พวงทอง/สาธิต บุญรักษา และ อรพิน เกิดชูชื่น
สาธิต บุญรักษา
2547-2548
T060005
คู่มือการผลิตสินค้าชุมชน หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐาน/โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
2547
KU T060137
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นบะหมี่สดทางการค้าของไทย/ธงชัย สุวรรณสิชณน์, กมลรัตน์ รักกิจศิริ และอนุวัตร แจ้งชัด
ธงชัย สุวรรณสิชณน์
2549
T060291
ลักษณะทางคุณภาพและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อซอสพริกผสม/สุภางค์ เรืองฉาย
สุภางค์ เรืองฉาย
2548
T070164
ผลของอุณหภูมิที่มีต่อคุณภาพและปริมาณวิตามินซีของส้มโอตัดแต่งพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง/ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม, ศศิธร จันทนวรางกูร และวาณี ชนเห็นชอบ
ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
T070267
ผลของสัดส่วนไขมันนมต่อน้ำมันถั่วเหลืองและเวลาในการตีปั่นไอศกรีมต่อคุณภาพของไอศกรีมนม/ศุกฤตย์ ไทยอุดม
ศุกฤตย์ ไทยอุดม
2550
T070318
การศึกษาการนำข้าวปทุมธานี 1 ทดแทนข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในผลิตภัณฑ์ข้าวผสมระหว่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวชัยนาท 1/สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์
สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์
2549
   หน้า : 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 10   Next >>