KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940063
ปริมาณแคดเมียมในอาหาร

2536
T940065
สภาวะทางสุขาภิบาลอาหารของแผงลอยจำหน่ายอาหาร ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเทศบาลตำบลพระพุทธบาท
สุนันท์ธนา แสนประเสริฐ
2536
T940071
อาหารฉายรังสี
อารมณ์ วุฒิพฤกษ์
2534
T940072
อย.กับอาหารเสริม
แก้ว กังสดาลอำไพ
2537
T940073
เรื่องของ สีผสมอาหาร
แก้ว กังสดาลอำไพ
2536
T940080
ปัญหาและแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
เรืองไร โตกฤษณะ
2535
T940084
อุตสาหกรรมอาหารมุ่งผลิตเพื่อส่งออกตลาดโลก

2536
T940086
อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง
จตุพร วัฒยากร
2536
T940100
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ดพิษ

2537
T940102
สมุนไพรที่ใช้แต่งสีอาหาร
ประไพภัทร คลังทรัพย์
2536
T940113
แผนอาหารและโภชนาการแห่งชาติ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2535-2539

2535
T940120
/จัดทำโดย ฝ่ายควบคุมมาตรฐาน กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

T940124
บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารฉายรังสี
มยุรี ภาคลำเจียก
2537
T940143
กฎข้อบังคับการนำเข้าอาหารทะเลแช่แข็ง/อัจฉรา พุ่มฉัตร

2532
T940144
การปรับปรุงกระบวนการผลิต เครื่องมือ และเครื่องจักรที่สำคัญ/วิบูลย์เกียรติ โมฬีรตานนท์

2532
   หน้า : 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>