KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 68 เรื่อง จากคำค้น เห็ด
   หน้า : 1 2 3 [ 4 ] 5   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6042
อิทธิพลของข้าวโพดและข้าวโพดร่วมกับเส้นใยเห็ดหลินจือบดต่อระดับภูมิคุ้มกันและคลอเลสเตอรอลในซีรัมของหนูขาวไอซีอาร์/นิวัฒ เสนาะเมือง, ภัทยา ภาคมฤค, ฤทธิชัย พิลาไชย
นิวัฒ เสนาะเมือง
2550
ku FOOD 6107
การศึกษาเห็ดในธรรมชาติ/อุทัยวรรณ แสงวณิช
อุทัยวรรณ แสงวณิช,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
ku FOOD 6108
ประโยชน์ของเห็ดราต่อคน สัตว์ และพืช/เลขา มาโนช
เลขา มาโนช,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
FOOD 6331
ผลของกรรมวิธีก่อนการทอดต่อคุณภาพของเห็ดนางฟ้าทอดสุญญากาศ/ปรย เสาวลักษณ์ และ ธงชัย สุวรรณสิชณน์
ปรย เสาวลักษณ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
FOOD 6405
ประสิทธิภาพของการใช้สมุนไพรในการป้องกันศัตรูเห็ดนางฟ้า/นิติยา การเอียด ... [และคนอื่นๆ]
นิติยา การเอียด
2551
FOOD 6457
การปนเปื้อนสารปรอทในเห็ดหอมแห้งที่นำเข้า/สาทิสตรีสัตยาเวทย์
สาทิส ตรีสัตยาเวทย์
2551
Full Text
FOOD 6546
การผลิตไส้กรอกเวียนนาโดยการใช้เห็ดนางฟ้าทดแทนเนื้อหมูบางส่วน/ชุติมา อัศวเสถียร, ปิยนุสร์ น้อยด้วง, วีรุต วีรุตมเสน
ชุติมา อัศวเสถียร ... [และคนอื่นๆ] ,วีรุต วีรุตมเสน,ปิยนุสร์ น้อยด้วง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
FOOD 6715
การผลิตน้ำเห็ดสมุนไพรพร้อมดื่ม
สุวิทย์ สุวรรณโณ,ศิริวรรณ มากสุวรรณ์,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
Full Textx
FOOD 7031
การพัฒนาเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตรกราฟี เพื่อศึกษาปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ที่ปนเปื้อนในเห็ดและแคปซูลยา
นฤมล วชิรปัทมา,กฤศมน คุณาวิศรุต,ศิริศักดิ์ ธาราศิริไพฑูรย์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรกฎาคม - กันยายน 2555
Full Textx
FOOD 7053
มาตรฐานสินค้าเกษตร เห็ดหูหนูแห้ง/สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
FOOD 7173
เห็ดตีนแรด เห็ดพื้นบ้านที่น่าจับตามอง
เยาวดี คุปตะพันธ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
FOOD 7703
ผลของการลดปริมาณความชื้นก่อนทอด ต่อ ปริมาณ ความชื้นค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของ ความชื้น และการดูดซับน้้า มันในผลิตภัณฑ์เห็ดหอม ( Lentinus edodes ) ทอด แบบน้้ามันท่วม
ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ,ณัฏฐิกา ศิลาลาย,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
FOOD 7885
การผลิตน้ําเห็ดสมุนไพรสกัดพร้อมดื่ม
สุวิทย์ สุวรรณโณ,ศิริวรรณ มากสุวรรณ์ ,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม-สิงหาคม 2553
Full Textx
FOOD 8019
ผลของเครื่องแกงและกะทิต่อคุณลักษณะบางประการและการยอมรับของน้ำยากะทิเห็ด
จักรกฤษณ์ สีแสงจันทร์,น้องนุช ศิริวงศ์,ศิริพร เรียบร้อย,ปณิดา บรรจงสินศิริ,กฤตลักษณ์ ปะสะกวี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
FOOD 8224
เห็ดทางการแพทย์ช่วยเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาว
ศัลยา คงสมบูรณ์เวช,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
   หน้า : 1 2 3 [ 4 ] 5   Next >>