KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8541
ผลของการเติมคาราจีแนนต่อคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี และประสาทสัมผัสของไส้กรอกไก่ไขมันต่ำ
ถาวร จันทโชติ,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8540
การทดลองศึกษาสภาวะการอบแห้งปลาของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบควบคุมอุณหภูมิด้วยการเปิด-ปิดช่องระบายอากาศ
วสันต์ จีนธาดา,บัญญัติ นิยมวาส,อเนก ไทยกุล,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8539
การพัฒนาโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากนมถั่วเหลืองเสริมควินัวและไซเลียมฮัสค์
เมธิณี รักสลาม,วีรพล ศรีโสภา,จิรัฏฐ์ ศิริเมืองมูล,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมษายน-มิถุนายน 2561
Full Text
PUB 0866
Food Journal 46 (4) / 2559
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0865
Food Journal 46 (3) / 2559
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0864
Food Journal 46 (2) / 2559
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0863
Food Journal 46 (1) / 2559
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
FOOD 8538
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราจีแนนเยลลี่รางจืด
ธีรวรรณ สุวรรณ์,ปิยะรัชช์ กุลเมธี,อภิญญา เอี่ยมสุวรรณ,ปรัชสิญา นราฐปนนท์,วรเมษฐ พงศ์พัฒนพาณิชย์,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมษายน-มิถุนายน 2561
Full Text
PUB 0862
Food Journal 45 (4) / 2558
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0861
Food Journal 45 (3) / 2558
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0860
Food Journal 45 (2) / 2558
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0859
Food Journal 45 (1) / 2558
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0858
Food Journal 44 (4) / 2557
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0857
Food Journal 44 (3) / 2557
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0856
Food Journal 44 (2) / 2557
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
   หน้า : 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>