KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [ 40 ] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8151
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแบคเทอริโอซิน Lacnegacin โดย Lactococcus lactis KA - FF 1- 4
ธนาภรณ์ พฤษธิสาริกร,สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ,พุทธาพงศ์ ภูมิสมบัติ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8150
สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำมันปลาจากวัสดุเหลือจากกระบวนการผลิตปลาแมคเคอเรลกระป๋องและการใช้ประโยชน์
จุฑามาศ วามะขันธ์,ธงชัย พุฒทองศิริ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8149
การประเมินคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด
เกสรี กลิ่นสุคนธ์,ลลิตา คชารัตน์,ประภัสสร รักถาวร,อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8148
STAR CH DIGESTIBILITY OF HYDROTHERMALLY TREATED GERMINATE D BROWN RICE TO REGULATE BLOOD GLUCOSE LEVEL
Wee ranut Wanwarothorn,Lai Lih - Shiuh,Prisana Suwannaporn,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 กลุ่มที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 8147
Tofu-ball production from spherification technique using sodium alginate
Wanvimon Pumpho,Yuporn Puechkamutr,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8146
การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ต้มยำสำเร็จรูปตามค่าคุณภาพทางเคมี
เพ็ญธกานต์ สุวรรณเวช,วิษฐิดา จัทราพรชัย,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8145
Effect of Sample Preparation on Antibacterial Activity of Etlingera pavieana (Pierre ex Gagnep.) R.M.S. Extracts Against Foodborne Bacteriap
Porawan Naksang,Chitsiri Ratchathanapun,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8144
ผลของวิธีการหุงสุกต่อคุณภาพของข้าวหอมมะลิ
สวนีย์ หอรังสิวัฒน์,electric,pressure,microwave,rice,cooking,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8143
ผลของการใช้ไมโครเวฟต่อการสกัดเคอคูมินนอยด์จากขมิ้นชัน
กาญจนา ซิงห์,นิรมล อุตมอ่าง,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8142
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นองุ่นแต่งสีด้วยผงสีจากซังข้าวโพดสีม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901
วชิรวิทย์ ปิยพันธ์ุรุ่งเรือง,วิษฐิดา จันทราพรชัย,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,โชคชัย เอกทัศนาวรรณ ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8141
การศึกษาความชื้นเริ่มต้นของข้าวเพื่อผลิตรงควัตุสีแดงจากเชื้อรา Monascus purpureus ในระดับการเพาะเลี้ยงต่าง ๆ
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,ขัตติยา ใหญ่ผล,เหมลักษณ์ สุขบำรุงทรัพย์,ปวีณา สุขสำราญ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8140
การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ และความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เยลลี่ โดยใช้แบบสอบถาม
ลดาวรรณ์ จันทสิงห์,พิสิฎฐ์ ธรรมวิถี,หทัยรัตน์ ริมคีรี,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8139
Effect of extraction using moderate electric field on antioxidant properties from Riceberry bran
Piyorot Pongkasamepornkul ,Pitiya Kamonpatana ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8138
ผลของสารสกัดจากกระเจี๊ยบเขียวต่อแบคทีเรียกรดแลกติก
พุทธิดา พรขุนทด,กฤตพร รำจวนเกียรติ,นวพรรณ พงษ์พิพัฒน์,สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8137
ผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งและการสกัดเปลือกมะม่วงเขียวต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
วิภาวี เชิดวรพงศ์,กุลนาถ ทองขาว,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [ 40 ] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>