KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3049 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [ 40 ] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8137
ผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งและการสกัดเปลือกมะม่วงเขียวต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
วิภาวี เชิดวรพงศ์,กุลนาถ ทองขาว,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8136
สภาวะที่เหมาะสมของเอนไซม์เดกซ์แทรนเนสในการกำจัดเดกซ์แทรนที่ปนเปื้อนในหม้อต้มน้ำเชื่อม
ประยุทธ เสาทอง,วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา,กล้าณรงค์ ศรีรอต,บุญทิวา นิลจันทร์,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8135
การทดแทนน้ำตาลทรายในคุกกี้ด้วยกล้วยน้ำว้า
ธิดารัตน์ เปรมประสพโชค,ประไพภัส ทาน้อย,ศศิธร จานเก่า,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8134
การศึกษาผลของแซนแทนกัมและอินูลินต่อค่าทางกายภาพและประสาทสัมผัสหน้าเค้กช็อกโกแลต
กนกพร ตันเจริญ,วิษฐิดา จันทราพรชัย,สุนทรี สุวรรณสิชณน์,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8133
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเจลของกัมเมล็ดมะขาม (Tamarindus indica L.)
สิริการ หนูสิงห์,วรางคณา สมพงษ ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8132
ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลมะเฟืองต่อคุณภาพของการแปรรูปผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง
ชื่นจิต พงษ์พูล,ณิชา กาวิละ,เบญจพร รอดอาวุธ,พรพรรณ จิอู้,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8131
ผลของความร้อนต่อชนิดและปริมาณสารระเหยให้กลิ่นในใบมะกรูด
ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์,เกศศิณี ตระกูลทิวากร,เพลินใจ ตังคณะกุล,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8130
การแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำนมกระบือพันธ์ุมูร่าห์และคุณสมบัติในการหมักโยเกิร์ต
คุณัชญ์สุภชา กลับคง,จินตนา บุญนาค,ปิ่นมณี ขวัญเมือง,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8129
การพัฒนาโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของอุตสาหกรรมอาหาร
สัญญา จงเจษฎ์,สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8128
Javanese Halal Food Supply Chain Performance
Widan Fajar Bachtiar,Adi Djoko Guritno,Ravipim Chaveesuk,Thanit Puthpongsiriporn,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8127
การพัฒนาชาสมุนไพรย่านางและสมบัติด้านเคมีกายภาพ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟินอลิกทั้งหมด
จิราภัทร โอทอง,ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,จิราภรณ์ ทองตัน,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 กลุ่มที่ 1 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8126
พฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สาหร่ายไกในพื้นที่ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เศกศักดิ์ เชยชม,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8125
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อไอศกรีมรสช๊อกโกแลตที่มีใยอาหารจากเปลือกมะม่วงเป็นส่วนประกอบในพื้นที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เศกศักดิ์ เชยชม,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8124
การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการบริโภคหอยแมลงภู่
นิติพัฒน์ พลอยประดับ,นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์,อศิรวัฒน์ ปรีชา,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8123
การผลิตซุปปลาสกัดพร้อมดื่ม
มัลลิกา วัฒนาภิรมย์สกุล,นันทิภา พันธ์ุสวัสดิ์,สุมิตรา บุญบำรุง,จุฑา มุกดาสนิท ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 กลุ่มที่ 1 สาขาประมง
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [ 40 ] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>