KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [ 41 ] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8129
การพัฒนาโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของอุตสาหกรรมอาหาร
สัญญา จงเจษฎ์,สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8128
Javanese Halal Food Supply Chain Performance
Widan Fajar Bachtiar,Adi Djoko Guritno,Ravipim Chaveesuk,Thanit Puthpongsiriporn,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8127
การพัฒนาชาสมุนไพรย่านางและสมบัติด้านเคมีกายภาพ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟินอลิกทั้งหมด
จิราภัทร โอทอง,ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,จิราภรณ์ ทองตัน,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 กลุ่มที่ 1 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8126
พฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สาหร่ายไกในพื้นที่ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เศกศักดิ์ เชยชม,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8125
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อไอศกรีมรสช๊อกโกแลตที่มีใยอาหารจากเปลือกมะม่วงเป็นส่วนประกอบในพื้นที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เศกศักดิ์ เชยชม,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8124
การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการบริโภคหอยแมลงภู่
นิติพัฒน์ พลอยประดับ,นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์,อศิรวัฒน์ ปรีชา,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8123
การผลิตซุปปลาสกัดพร้อมดื่ม
มัลลิกา วัฒนาภิรมย์สกุล,นันทิภา พันธ์ุสวัสดิ์,สุมิตรา บุญบำรุง,จุฑา มุกดาสนิท ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 กลุ่มที่ 1 สาขาประมง
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8122
ิผลของเจลบุกและอุณหภูมิการเซทตัวต่อคุณภาพของไส้กรอกปลาลดไขมันที่ทำจากซูริมิ
นิสานารถ กระแสร์ชล,อรรถพล วิเศษลา ,เอมมิกา นวลใย,สุมาลี เสือเถื่อน,พีรภัทร ชะอุ่มเครือ,พรนภา น้อยพันธ์,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8121
คุณค่าทางโภชนาการของปูจากอวนจมป ูทีใช้เป็นแหล่งอาหารทางเลือก
พันธ์ุทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์,กนกวรรณ ขาวด่อน,ดวงเดือน วารีวะนิช,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8120
ผลของการเตรียมขั้นต้นด้วยการแช่ในสารละลายกรดต่อคุณภาพของปลาเห็ดโคนที่บรรจุด้วยวิธี Sous vide ระหว่างการเก็บ
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,ลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8119
ปริมาณสารโพลีฟีนอลและประสิทธิภาพการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดกะเพราแดง
สัมพันธ์ สร้อยกล่อม,นันทภัค มั่นคง,สัญชัย ไชยพงศ์,โสภา กลิ่นจันทร์,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8118
การคัดเลือกเอนไซม์จากโคจิเชื้อราบริสุทธิ์และคัดแยกยีสต์ทนเกลือเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตเต้าหู้ยี้แดง
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,ปราโมย์ ศิริโรจน์,วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา,ขัตติยา ใหญ่ผล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8117
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากเปลือกมังคุดด้วยคลื่นเหนือเสียงร่วมกับระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนอง
นนทณัฎฐ์ สร้อยสีงวาลย์,ภคมน จิตประเสริฐ,อัครัช รอดคลองตัน,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8116
การพัฒนาดอกอัญชันแผ่นผสมผลไม้เพื่อเป็นอาหารขบเคี้ยว
กุลบดี ตันติจำนรรจ์,สมพร คงเจริญเกียรติ,วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8115
ผลของการดัดแปรความร้อนร่วมกับความชื้นต่อสมบัติของแป้งข้าวกล้องเริ่มงอกที่มีปริมาณแอมิโลสแตกต่างกัน
พัทธมน เตียวตระกูล,มาศอุบล ทองงาม,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [ 41 ] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>