KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2935 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [ 41 ] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7993
ผลของ เวลาในการต้มและอุณหภูมิในการทอด ต่อคุณภาพของเห็ดฟางสวรรค์
จรรยา วังนิยม,จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์,นันทนา ศรีจันทึก,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7992
การใช้เกลความพอดีในการปรับสูตรไส้อั่ว
โสมศิริ สมถวิล,สุจินดา ศรีวัฒนะ,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 เล่มที่ 5 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7991
สถานภาพสุขลักษณะของโรงงานผลิตหม้ำในจังหวัดชัยภูมิประเมินภายใต้ GMP ของไทย
ธีรธร ลิ้มสมบูรณ์,อดิศร เสวตวิวัฒน์,อพัชชา จินดาประเสริฐ,กิตติชัย บรรจง,ชุมพล นาครินทร์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7990
ผลของอุณหภูมิอบแห้งต่อคุณภาพของถั่วแดงผงและการนำไปใช้ทำขนมปัง
วิศรุต สุวรรณา,กรผกา อรรคนิตย์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

FOOD 7989
คุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของมังคุดอบแห้งด้วยตู้อบไมโครเวฟสุญญากาศทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการออสโมติกไฮเดรชัน
ธีรดา วิศาลรักษ์กิจ,นันทวัน เทอดไทย,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7988
ปริมาณฟินอลิกทั้งหมด แอนโธไซยานิน กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ สีและสเปกตรัมในช่วงที่สามารถมองเห็นได้ของข้าวไทย 9 สายพันธ์ุและความสัมพันธ์
พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,ลดาวัลย์ ช่างชุบ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7987
การผลิตและการเสริมเซลลูโลสผงจากซังข้าวโพดเพื่อลดการอมน้ำมันในผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋
พรทิพา สีนาม,อาภัสรา แสงนาค,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7986
ผลกระทบของความชื้นและรูปร่างก้อนกากส้มต่อการเจริญของ Lentinus polychrous Lev. บนกากส้ม
น้ำฝน ปราการสมบัติ ,ณัฐกานต์ นิตยพัธน์,วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7985
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดสีชมพูของน้ำมะพร้าวน้ำหอมพาสเจอร์ไรซ์
รมณี เชยสุนทร, ศศิธร ตรงจิตภักดี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7984
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย
ภัทศา ผุงเพิ่มตระกูล,ชุติมา ไวศรายุทธ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7983
การพัฒนาสูตรผงปรุงรสหมูโดยใช้โปแตสเซียมคลอไรด์และโปแตสเซียมแลคเตทในการทดแทนโซเดียมคลอไรด์บางส่วน
จุฑามาศ ทองหล่อ,สุจินดา ศรีวัฒนะ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7982
ผลของเวย์โปรตีนเข้มข้นในการทดแทนหางนมผงในไอศกรีมกะทิไขมันต่ำ
ปิยะธิดา เกิดช่วย,สมจิต สุรพัฒน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7980
การลดเชื้อ Campylobacter spp. ในขั้นตอนการลดอุณหภูมิซากของการแปรรูปเนื้อไก่ด้วยระบบน้ำโอโซนแบบทิศทางการไหลสวนทาง
สุนันทินี ตื้อยศ,ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์,ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

FOOD 7978
ผลของความดันต่อการแยกแล็กโทสจากสวีทเวย์โดยใช้อัลตราฟิลเตรชัน
ภัทรมน ศรีอิทยาจิต,สายพิณ ทานัชฌาสัย,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

FOOD 7977
การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของเจลแป้งข้าวโดยใช้เอนไซม์โปรตีเอส
สุชัญญา ดอกละมุด,ปริศนา สุวรรณาภรณ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [ 41 ] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196   Next >>