KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3061 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [ 42 ] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8119
ปริมาณสารโพลีฟีนอลและประสิทธิภาพการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดกะเพราแดง
สัมพันธ์ สร้อยกล่อม,โสภา กลิ่นจันทร์,นันทภัค มั่นคง,สัญชัย ไชยพงศ์,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8118
การคัดเลือกเอนไซม์จากโคจิเชื้อราบริสุทธิ์และคัดแยกยีสต์ทนเกลือเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตเต้าหู้ยี้แดง
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา,ขัตติยา ใหญ่ผล,ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,ปราโมย์ ศิริโรจน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8117
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากเปลือกมังคุดด้วยคลื่นเหนือเสียงร่วมกับระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนอง
นนทณัฎฐ์ สร้อยสีงวาลย์,ภคมน จิตประเสริฐ,อัครัช รอดคลองตัน,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8116
การพัฒนาดอกอัญชันแผ่นผสมผลไม้เพื่อเป็นอาหารขบเคี้ยว
กุลบดี ตันติจำนรรจ์,อนุวัตร แจ้งชัด,สมพร คงเจริญเกียรติ,วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ,กมลวรรณ แจ้งชัด,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8115
ผลของการดัดแปรความร้อนร่วมกับความชื้นต่อสมบัติของแป้งข้าวกล้องเริ่มงอกที่มีปริมาณแอมิโลสแตกต่างกัน
พัทธมน เตียวตระกูล,มาศอุบล ทองงาม,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8114
Antioxidant Activity of Enzymatic ally Treated Extracts from Commercial ly Defatted Rice Bran
Dwita Ratih Fitriani,Pinthip Rumpagaporn,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เล่มที่ 6 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8113
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายโปรตีนจากกากชีวมวลของสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยวิธีทะกุจิ
ภรรัชช์ หิรัญศุภโชติ,วนิดา ปานอุทัย,มณชัย เดชสังกรานนท์,สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8112
สารแต่งกลิ่นรสกุ้งจากการย่อยด้วยกรดของหัวกุ้ง
จุฑามาศ ทองเต็ม,วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญช,สุดสาย ตรีวานิช,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8111
Antimicrobial Activity of Encapsulated Fi ngerroot Essential Oil in Marinated Pork During Storage in Refrigerated Temperature
Panida Soikam,Utai Klinkesorn,Chitsiri Ratchathanapun,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8110
ผลของการดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้นและโซเดียมคาร์บอเนตต่อสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าว
อรทิพย์ ดวงวรรณะ,มาศอุบล ทองงาม,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8109
Effects of rice cultivars and some factors on anthocyanin extraction from pigmented rice bran on anthocyanin, total phenolic content and DPPH scavenging activity
Supaporn Pajareon,Chockchai Theerakulkait,The Proceeding of 52th Kasetsart University Annual Conference
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Text
FOOD 8108
ผลของการละลายปลานิลแช่แข็งด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคต่อคุณลักษณะของเนื้อปลานิลและระยะเวลาการละลาย
ปวันสา บุญภูพิพัฒน์,ดลนภา กุกุทพันธ์,วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8107
ผลของกัมสำรองต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อิมัลชันที่ผลิตจากเนื้อสุกรแช่แข็งและทำละลาย
ศรัณยวัช นุชพงษ์,ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8106
คุณลักษณะด้านความหนืดของเพคตินที่สกัดจากเปลือกตาลดิบ
วัลภา ยาประโคน,กิตติชัย บรรจง,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8105
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกลาบหมูพื้นเมือง
อภิรดี พรปัณณวิชญ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [ 42 ] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>