KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3049 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [ 43 ] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8090
การพัฒนาธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องงอกและเมล็ดงาดำงอก
จงสิริ ปัญญ์เอกวงศ์,สุธีรา วัฒนกุล,อภิญญา สุริวรรณ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

FOOD 8089
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการบริบูรณ์และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนของน้ำมะพร้าวน้ำหอม
พรทิพย์ ธนรติกุล,วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์,วศะพร จันทร์พุฒ,ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล,ธัญวรัตน์ กาจสงคราม,ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

FOOD 8088
ผลของการใช้อัลตราซาวด์ก่อนการทำมันเทศแช่อิ่ม
วิรัลพัชร เลิศอมรดิเรก,เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

FOOD 8087
ผลของชนิดตัวทำละลายและอัตราส่วนต่อการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดและซังข้าวโพดสีม่วง
เพ็ญพรรณ ศรีทอง,ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล ,ธัญวรัตน์ กาจสงคราม,วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

FOOD 8086
การระบุชนิดของสาร ระเหยใน ควันที่ผลิตจาก กากกาแฟสด
ณัฐกานต์ อึ้งศิริสวัสดิ์,วรรณี จิรภาคย์กุล,วรรณวิบูลยN กาญจนกุญชร ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

FOOD 8085
Effect of storage conditions on phenolic compounds and antioxidant capacity of Thai yam (Dioscorea alata L.) tubers
Tanaboon Sajjaanantakul,Parichat Hongsprabhas,Somsak Idhipong,Suchirat Sakuanrungsirikul ,Teerarat Likitwatanasade,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

FOOD 8084
ผลของการแช่อิ่มอบแห้งโดยใช้สภาวะสุญญากาศร่วมด้วยต่อคุณภาพของกล้วยไข่กึ่งแห้ง
สุภาพรรณ คงสมเพ็ชร,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

FOOD 8083
Physicochemical properties of interest erified palm oil for deep-frying process
Sakunta Manakla ,Kanit Krisnangkura,Supathra Lilitchan,Kornkanok Aryusuk,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

FOOD 8082
สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตไซลาเนสจาก Streptomyces mexicanus 901
แพรสาย ไขบุดดี,วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย,มังกร โรจน์ประภากร,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

FOOD 8081
การพัฒนาโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเยื่อเปลือกไข่
ดนูนารถ พิกุล,สายพิณ ทานัชฌาสัย,วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

FOOD 8080
Phytochemicals in Refined Vegetable Oils Commercially Available in Thailand.
Pattong Sawadikiat ,Parichat Hongsprabhas,Siree Chaiseri,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เล่มที่ 6 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

FOOD 8079
การศึกษาสมบัติ ทางกายภาพและการยอมร ับทางประสาทส ัมผั สของไส้กรอกหม ู โดยการเคลือบไคโตซานร่วมกับนํ้ ามันหอมระเหยกานพลู
สมหวัง สงแสง,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

FOOD 8078
ผลของไคโตซานและสารละลายกรดที่มีต่อคุณภาพทางเคมีเชิงฟิสิกส์และปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทาริค (กาบา) ของแป้งข้าวกล้องงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ศุรัฐนันท์ คงวรรณ,อนุวัตร แจ้งชัด,กมลวรรณ แจ้งชัด,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

FOOD 8077
น้ำมะขามป้อมผงกึ่งสำเร็จรูปโดยการทำแห้งแบบโฟม-แมท
สุภาวิณี แสนทวีสุข,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

FOOD 8076
Effects of Autoclave Heating and Microwave Heating on Stability and Antioxidant Activity of Riceberry Bran
Porntip Wiriyawattana,Suntaree Suwonsichon,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [ 43 ] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>