KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [ 43 ] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8106
คุณลักษณะด้านความหนืดของเพคตินที่สกัดจากเปลือกตาลดิบ
วัลภา ยาประโคน,กิตติชัย บรรจง,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8105
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกลาบหมูพื้นเมือง
อภิรดี พรปัณณวิชญ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8104
การศึกษาการผลิตไวน์ขมิ้นชัน
ทิวาพร ปานพรม,วิเชียร ลีลาวัชรมาศ,วิเชียร กีรตินิจกาล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8103
ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้องสีนิลต่อคุณภาพด้านกายภาพและประสาทสัมผัสของเค้กแครอทงาดำ
ธิดารัตน์ เปรมประสพโชค,ปภาวรินทร์ คิงวิ,ปณัฐชา ชื่นจิต,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8102
ผลของเจลาตินและกลูโคสไซรัปต่อคุณภาพเยลลี่แครอทแผ่น
จันทนี ธีรเวชเจริญชัย,สินีนาถ จริยโชติเลิศ,เทพกัญญา หาญศีลวัต,อนุวัตร แจ้งชัด,กมลวรรณ แจ้งชัด,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8100
การศึกษาความคงตัวของผงสีธรรมชาติจากซังข้าวโพดม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูง พันธ์ุ KPSC 901 และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
เวธนี สุรวณิชนิรชร,อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,วิษฐิดา จันทราพรชัย,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,โชคชัย เอกทัศนาวรรณ,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เล่มที่ 6 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8099
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองผสมน้ำผักโขมและน้ำสับปะรด
ชมภูนุช เผื่อนพิภพ,นงเยาว์ ไชยทิพย์,เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์,สิรินทร์ เพ็ญประพัฒน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8098
Preparation of alkali - extractable hemicellulose from defatted rice bran
Somruetai Locharoenrat,Pinthip Ru mpagaporn ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8096
Identification of Aroma Compounds in Coconut Sugar
Alamgir Kabir,Yaowapa Lorjaroenphon,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8095
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำมะพร้าวสมุนไพรโดยกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
ระพีพร ระย้าเพ็ชร์,วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์,ฐาปพร บุญเนาว์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8094
Effect of extraction conditions on zein protein yield from corn milk residue
Preeyanuch Boonrasri,Yuporn Puechkamut,Soraya Kerdpibon,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8093
Correlation determination between morphology, chem ical compositions and physical properties of sirloin beef steak
Pattama Supaphon,Yuporn Peuchkamu,Sontisuk Teerachaichayut,Siriporn Kaewsaard,Soraya Kerdpiboon,Pramoun Srikalong,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8092
ผลของอุณหภูมิและเวลาในการอบแห้งต่อคุณภาพของเจอร์กี้เนื้อวัว
ปาจรีย์ สมบัติ,กนิฐพร วังใน,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8091
องค์ประกอบสารระเหยให้กลิ่นของชาสมุนไพรเจียวกู่หลานที่สกัดด้วยตัวทำละลายและกลั่นด้วยไอน้ำ
ศดานันท์ นรินทร์สุขสันติ,วริพัสย์ อารีกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8090
การพัฒนาธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องงอกและเมล็ดงาดำงอก
จงสิริ ปัญญ์เอกวงศ์,อภิญญา สุริวรรณ,สุธีรา วัฒนกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [ 43 ] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>