KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [ 45 ] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T030195
การผลิตซฮสฟักทองเสริมใยอาหารจากแป้งบุก/จิราภรณ์ สอดจิตร์
จิราภรณ์ สอดจิตร์
2545-2546
T030209
บทบาทของการวิจัยและพัฒนาที่มีต่ออุตสาหกรรมอาหาร/วิมลศิริ ดั๊กลาส และ กิ่งกมล ลีลาจารุวรรณ
วิมลศิริ ดั๊กลาส
2546
T030210
สุขลักษณะส่วนบุคคลกับความปลอดภัยอาหาร/นภาพร เชี่ยวชาญ
นภาพร เชี่ยวชาญ
2546
T030217
สู่มาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร/นฤมล คงทน และ สุนทรีย์ เกตุคง
นฤมล คงทน
2546
T030218
การสำรวจความปลอดภัยของอาหาร/นฤมล คงทน
นฤมล คงทน
2546
T030221
อาหารไทย ขนมไทย และเครื่องดื่มจากข้าว/สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
2545
T030222
เทคโนโลยีชีวภาพกับอุตสาหกรรมเกษตร/วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
2542-2546
T030223
ข้าวเมล็ดน้อยแต่มีร้อยพันค่า

2546
T030226
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

2546
T030227
การพัฒนาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารตามโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดสมุทรสาคร/วันทนา อ่อนภิรมย์, สมจิตต์ จันทร์อัมพร และ อรุณศรี บุญมาศิริ
วันทนา อ่อนภิรมย์
2546
T030229
เมธานอลในผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงในการประกอบอาหารหรืออุ่นอาหาร ในเขตภาคเหนือตอนบน/สุดใจ นันตารัตน์ และ พิมอำไพ คงแดง
สุดใจ นันตารัตน์
2546
T030249
เทคโนโลยีการหมักดอง/วารุณี ประดิษฐศรีกุล
วารุณี ประดิษฐศรีกุล
2545
T030254
ประสิทธิภาพของสารละลายกรดแลคติคในการลดปริมาณเชื้อ Salmonella derby และ Staphylococcus aureus บนเนื้อสุกร/ผุสดี ตังวัชรินทร์ ... [และคนอื่นๆ]
ผุสดี ตังวัชรินทร์
2545
T030257
การประเมินประสิทธิภาพของชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี/วันทนีย์ ขำเลิศ, ยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์ และ เกษมศรี ชื่นสุพงษ์
วันทนีย์ ขำเลิศ
2545
T030258
กรดออกโซลินิกตกค้างในกุ้งกุลาดำแช่เยือกแข็งส่งออก/ประภาศรี บุณยประภาพันธ์ และ ปุษยา แสงวิรุฬห์
ประภาศรี บุณยประภาพันธ์
2545
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [ 45 ] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>