KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [ 45 ] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8074
Effect of pre-germination process on molecular weight degradation and retrogradation of pre-germinated brown rice starches
Warunee Kupkanchanakul,Onanong Naivikul,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8073
Characteristics of Thai Yam ( Dioscorea alata L.) and Spherulitic Structure in Starch Film
Parichat Hongsprabhas ,Suchirat Sakuanrungsirikul,Somsak Idhipong,Tanaboon Sajjaanantakul,Nopmanee Kananurux,Kamolwan Israkarn,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8072
Changes in Protein, Reducing Sugar and Maillard Reaction Products during Thua-nao Fermentation
Kannika Leenarongtorn,Jeong Hwa Hong,Siriporn Riebroy,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8071
Comparative Studies on Chemical Composition, Proteolysis and Chitin Characteristics of Commercial Kung-som and Kung-jom
Sopit Chaisri,Suppasil Maneerat,Tipakorn Maungteuk,Siripun Chulakarungka,Anchanee Utaipatanacheep,Sriporn Riebroy,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8070
ผลของการใช้กะทิที่แตกต่างกันต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการของขนมทองม้วน
ฤทัย เรืองธรรมสิงห์,น้องนุช ศิริวงศ์ ,ศุภิสรา ธนาพงษ์ภิชาติ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8069
เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า
กัลยาณี สุวิทวัส,ภาสันต์ ศารทูลทัต,ขวัญหทัย ทนงจิตร,พิมพ์นิภา เพ็งช่าง,เรืองศักดิ์ กมขุนทด,พินิจ กรินทร์ธัญญกิจ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8068
ผลการทดแทนมันสำปะหลังบดต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของมันบด
ณัฐพงศ์ ทับทิม,น้องนุช ศิริวงศ์,ศิริพร เรียบร้อย,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8067
แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารของผู้ผลิตและผู้บริโภค
วรรณดี สุทธินรากร,ผ่องศรี จิตตนูนท์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน้า 4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8066
ผลของน้ำมันหืนในอาหารปลานิลต่อระบบภูมิคุ้มกันและการหืนในเนื้อปลา
นริศรา สุรทิพย์,ศรีน้อย ชุ่มคำ,อรพินท์ จินตสถาพร,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8065
สารสกัดจากสาหร่ายทะเลที่ออกฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น
พันธ์ุทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์,อรรถวุฒิ กันทะวงศ์,ชัชรี แก้วสุรลิขิต,พลชา จิตรมิตรสัมพันธ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8064
การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดหอยแมลงภู่
นิติพัฒน์ พลอยประดับ,อศิรวัฒน์ ปรีชา,อลงกต อินทรชาติ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Full Textx
FOOD 8063
ผลของน้ำมันรำข้าว อุณหภูมิ และเวลาในการอบต่อคุณภาพของแครกเกอร์จากเศษเหลือปลาแซลมอน
วิภาดา ฤาชากูล,นันทิภา พันธ์ุสวัสดิ์,จีรวรรณ มณีโรจน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8062
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวผสมข้าวก่ำชนิดชงละลาย
วอนสี ลอคำเฮือง,นิรมล อุตมอ่าง,กันตภาส กังสุวรรณ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8061
ผลของปริมาณแอลกอฮอล์และสภาวะการให้อากาศต่อปริมาณวิตามินซีและการผลิตน้ำส้มสายชูหมักมะขามป้อม
วรรณภา ทาบโลกา,จินตนา เป็นรัมย์,นภาลัย ใยบัว,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8060
อิทธิพลของอุณหภูมิในกระบวนการอบแห้งต่อการคืนรูปของก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่อบแห้ง
ชลธิชา สัมฤทธิสุทธิ์,สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 เล่มที่ 3 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [ 45 ] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>