KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3061 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [ 46 ] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8057
อิทธิพลขอ ง ระยะเวลาเก็บเกี่ยว ที่มีต่อสมบัติทางเคมีเชิ งฟิสิกส์ของแป้งและสตาร์ชจากกล้ว ย น้้าว้า
สุทธิพรรณ สนเผือก,มาศอุบล ทองงาม,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8056
อิทธิพลของส่วนผสม หลัก ต่อคุณภาพของ อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่ง รส หมี่กรอบ The effect of main ingredients on qualities o f snack bar f lavored mee - krob
ดวงกมล ฉายะศิริพันธ์,สมพร คงเจริญเกียรติ ,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,สินีนาถ จริยโชติเลิศ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8055
ผลของ การแช่ข้าวกล้อง พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในสารละลาย ไคโตซานร่วมกับกร ด ต่อคุณภาพ ของแป้งข้าวกล้องงอก
อุบลรัตน์ ลี้กำจร,พัชรี ตั้งตระกูล,กมลวรรณ แจ้งชัด,ดวงกมล ฉายะศิริพันธ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8054
ลักษณะการอบแห้งของมะละกอที่ผ่านการออสโมติกดีไฮเดรชัน : การเปรียบเทียบระหว่าง การอบแห้งลมร้อนและการอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศ
ศรัญญา ทองอุดม,นันทวัน เทอดไทย,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8053
การประยุกต์แบบจำลองคาโนค้นหาความต้องการของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์มะม่วงอัดเม็ด
สมเกียรติ จันทร์เทศ,สุนทรี สุวรรณสิชณน์,ธงชัย สุวรรณสิชณน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8052
ผลของอุณหภูมิและเวลาในการสกัดต่อกระบวนการผลิตใยอาหารจากแกนสับปะรดเพื่อใช้เสริมใยอาหารในซุปเผือกหอม
วีระสิทธิ์ ธรรมวโร,สมบัติ ขอทวีวัฒนา,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,กมลวรรณ แจ้งชัด,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8051
ลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นของข้าวผัด
ปิยะลักษณ์ หงษา,สิรี ชัยเสรี,สุนทรี สุวรรณสิชณน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8050
ผลของน้ำมันหอมระเหยกะเพราในการยืดอายุการเก็บรักษากุ้งแช่เย็นเก็บรักษาภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปร
นาฎกาญจน์ ชิณศรี,พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์,มณฑิรา นพรัตน์,พัชรา มณีสินธ์ุ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8049
การทำนายค่าคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านรสหวานโดยรวม, รสเปรี้ยวโดยรวมและค่าความแน่นเนื้อของมะม่วงด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด
องค์อร กล่ำเจริญ,สุนทรี สุวรรณสิชณน์,ธงชัย สุวรรณสิชณน์,ศุมาพร เกษมสำราญ,ปิติพร ฤทธิเรืองเดช,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8048
คุณสมบัติบางประการของเอนไซม์โปรติเอสจากสารสกัดเปลือกมะม่วงพันธ์ุต่าง ๆ ของไทย
Suman Dhital,กนิฐพร วังใน,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8047
ผลของการหมักด้วยเชื้อแลคโตบาซิลลัส แพลนทารั่ม ต่อสมบัติบางประการของข้าวอ่อนพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
วิภา สุโรจนะเมธากุล,ประจงเวท สาตมาลี,วันชัย พันธ์ทวี,นราพร พรหมไกรวร,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8044
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและการจำแนกกลุ่มตามลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ซอสพริก
พุทธิวดี เจียสกุล,ธงชัย สุวรรณสิชณน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8043
ผลของการเคลือบฟักทอง ด้วยโซเดียมแอลจิเนตต่อคุณภาพของฟักทองแช่อิ่ม
สุภาวดี จันทร์ศรีมณี,เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8042
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์มะละกอแช่อิ่มอบแห้ง
บำรุงรัตน์ รองทอง,ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8041
ผลของอุณหภูมิและรูปทรงต่อการทำแห้งมะเดื่อฝรั่งที่ผ่านการออสโมติกดีไฮเดรชั่น
ดวงกมล สุมนาชยานันท์,นินนาท ชินประหัษฐ์,ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [ 46 ] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>