KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3054 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [ 47 ] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8032
การศึกษาลักษณะของเอนไซม์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูเลสและการผลิตในระดับถังหมัก จาก Thermobifida fusca PA1-1
ศุภางคนางค์ จอมสืบ,วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย,มังกร โรจน์ประภากร,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8031
ผลของการแช่เยือกแข็งลำไยสดต่อคุณภาพของลำไยอบแห้ง
ศิวัสว์ ศรีมหาบรรณ,สงวนศรี เจริญเหรียญ,ชนากานต์ ศรีวิทิตกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8030
การวัดความเป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ในความแตกต่างของวัฒนธรรม
ตรงฝัน ศรีอมร,ภิญญา เยอร์เกนเซน,ภาณุวัฒน์ สรรพกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8028
ผลของความเข้มข้นกลูโคสต่อการผลิตเอทานอลโดย Saccharomyces cerevisiae Sc90
อานนท์ วิไลทรัพย์,ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา,สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล,นิคม แหลมสัก,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8026
การใช้อัลตราซาวด์เสริมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุง
สุภาษิต ชูกลิ่น,กุลนิษฐ์ มานะจิตร,สุชิตา กลับดี,ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8025
ผลของสติกมาสเตอรอลต่อการทนอุณหภูมิต่ำของยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus
อภิญญา แซ่โง้ว,สุเมธ ตันตระเธียร,วรภา คงเป็นสุข,ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8024
การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบลมเป่าปะทะไอพ่นสำหรับกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
ภาวิณี วามนตรี,วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8022
ผลของโปรตีนและสารลดแรงตึงผิวต่อความคงตัวของกะทิสเตอริไลซ์
ธนธรณ์ เกิดสวัสดิ์,ปาริฉัตร หงสประภาส,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8021
การจัดกลุ่มผู้รับประทานเผ็ดระดับต่าง ๆ โดยใช้ระดับความเผ็ดร้อนของสารละลายแคปไซซิน
วิวรรณ ชือมาก,วรภา คงเป็นสุข,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8020
ความรู้ ความคิดเห็น และพฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
วิรัตน์ สุมน,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8019
ผลของเครื่องแกงและกะทิต่อคุณลักษณะบางประการและการยอมรับของน้ำยากะทิเห็ด
จักรกฤษณ์ สีแสงจันทร์,น้องนุช ศิริวงศ์,ศิริพร เรียบร้อย,ปณิดา บรรจงสินศิริ,กฤตลักษณ์ ปะสะกวี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8018
การใช้แป้งกล้วยน้ำว้าทดแทนแป้งสาลีสำหรับการผลิตทาร์ตคัสตาร์ดกล้วย
แสงแข สพันธุพงศ์,ศิริพร เรียบร้อย,น้องนุช ศิริวงศ์,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 เล่มที่ 2 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8015
สมบัติทางกายภาพและการยอมรับของถั่วกวนจากอัตราส่วนผสมถั่วเขียวและถั่วขาวแตกต่างกัน
ศศิธร เรืองโรจน์,สุนิสา ด้วงนุ่ม,ฤทัย เรืองธรรมสิงห์,น้องนุช ศิริวงศ์,ศิริพร เรียบร้อย,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8014
ผลของการเติมซูโครสต่อองค์ประกอบทางเคมี สมบัติทางกายภาพและการยอมรับของแยมอินทผลัม
ปาริชาต เสียมไหม,น้องนุช ศิริวงศ์,ศิริพร เรียบร้อย,กรวิทย์ สักแกแก้ว,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8013
สมบัติด้านเนื้อสัมผัสและการยอมรับของข้าวเหนียวดำสุกที่มีผลจากการแช่และวิธีการหุง
ชนิรัตน์ สำเร็จ,ศิริพร เรียบร้อย,น้องนุช ศิริวงศ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [ 47 ] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>