KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [ 48 ] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T040082
FTA กับอุตสาหกรรมอาหาร/จิรภา เหลืองอรุณเลิศ
จิรภา เหลืองอรุณเลิศ
2547
T040100
แบคทีเรียกับความปลอดภัยอาหาร/นภาพร เชี่ยวชาญ
นภาพร เชี่ยวชาญ
2547
T040102
คุณสมบัติของเส้นใยอาหารในการเป็น functional foods/ปิ่นมณี ขวัญเมือง
ปิ่นมณี ขวัญเมือง
2547
T040103
อาหารแปรรูปต่ำ/มานพ จันขุนทด, เกียรติศักดิ์ นาบำรุง และ ณฐนนท์ ตราชู
มานพ จันขุนทด
2547
T040104
อาหารที่ทำจากข้าวและแป้ง/ศรีสมร คงพันธุ์
ศรีสมร คงพันธุ์
2547
T040145
ไคโตซานกับการยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหาร/นภาพร เชี่ยวชาญ และ ธนารัตน์ ศรีธุระวานิช
นภาพร เชี่ยวชาญ
2547
T040146
เทคนิคสเปกโตรสโคปีในอุตสาหกรรมอาหาร/เบ็ญจรัก วายุภาพ และ วราพร ลักษณลม้าย
เบ็ญจรัก วายุภาพ
2547
T040147
สารบอแรกซ์และโอกาสการปนเปื้อนในอาหาร/วินัศ ภูมินาถ
วินัศ ภูมินาถ
2547
T040183
ไม่มีชื่อเรื่อง

2004
T040204
อาหารแช่แข็งและการเปลี่ยนแปลงระหว่างการแช่แข็ง/วิไล รังสาดทอง
วิไล รังสาดทอง
2547
KU T040205
การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวจากข้าวผสมกล้วยโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน/วิทัศน์ แสงอรุณ
วิทัศน์ แสงอรุณ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
KU T040211
ผลของเจลาติไนเซชันและรีโทรกราเดชันต่อคุณภาพของขนมขบเคี้ยวจากข้าว/คำรบ สมะวรรธนะ
คำรบ สมะวรรธนะ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
T040215
คู่มือพ่อครัวไทยไปต่างประเทศ/จัดทำโดย นัยนา ใช้เทียมวงศ์
กรมอนามัย
2545
T040224
การถนอมอาหารในบ้านเรือนด้วยวิธีธรรมชาติ

2547
ku T040226
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก วันที่ 18-20 สิงหาคม 2547/จัดโดย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี; สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [ 48 ] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>