KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 728 เรื่อง จากคำค้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [ 49 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0889 (PDF)
Food Journal 50 (3) / 2563 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วาสนา นาราศรี,ประจงเวท สาตมาลี,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,กนกวรรณ ยอดอินทร์,ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
Full Text
PUB 0890 (eBook)
Food Journal 50 (3) / 2563 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,กนกวรรณ ยอดอินทร์,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,ประจงเวท สาตมาลี,วาสนา นาราศรี
Full Textx
PUB 0891
KU Catalog
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Textx
PUB 0892 (PDF)
Food Journal 50 (4) / 2563 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประมวล ทรายทอง,ดร.ศันสนีย์ อุดมระติ,ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,ดร.วนิดา ปานอุทัย,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
Full Text
PUB 0893 (eBook)
Food Journal 50 (4) / 2563 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประมวล ทรายทอง,ดร.ศันสนีย์ อุดมระติ,ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,ดร.วนิดา ปานอุทัย,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
Full Textx
PUB 0894 (PDF)
Food Journal 51 (1) / 2564 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร,พสธร ผ่องแผ้ว,เขมพัษ ตรีสุวรรณ,วาสนา นาราศรี
Full Text
PUB 0895 (eBook)
Food Journal 51 (1) / 2564 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร,พสธร ผ่องแผ้ว,เขมพัษ ตรีสุวรรณ,วาสนา นาราศรี
Full Textx
PUB 0896
IFRPD Showcase 2021
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [ 49 ]   Next >>