KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [ 49 ] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
ku T040227
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพและการผลิตเพื่อการแปรรูปผัก ผลไม้และสมุนไพร ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2547/จัดโดย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี; สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
T040229
การศึกษาศักยภาพของอาหารพร้อมบริโภคของไทยในตลาดเป้าหมาย/ปาริชาติ หลายชูไทย, สุวิทย์ อัจริยะเมต และ สุมาลัย ศรีกำไลทอง
ปาริชาติ หลายชูไทย,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2544
T040230
คู่มือการผลิตอาหารพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง/โดย ปาริชาติ หลายชูไทย ... [และคนอื่นๆ]
ปาริชาติ หลายชูไทย,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2545
IFRPD T040236
อาหารที่ทำให้เป็นกรด/ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง
ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง
2547
T040255
/โดย สุมาลัย ศรีกำไลทอง ... [และคนอื่นๆ]
สุมาลัย ศรีกำไลทอง,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2545
T040261
การให้บริการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและบริการข้อมูลข่าวสารแก่อุตสาหกรรมอาหาร/โดย สุมาลัย ศรีกำไลทอง ... [และคนอื่นๆ]
สุมาลัย ศรีกำไลทอง,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2547
T040264
การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2547
T040267
/[คณะผู้จัดทำ รวบรวม และเรียบเรียง ทรวง เหลี่ยมรังสี ... [และคนอื่น ๆ]]

2537
T040304
การวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพของการพัฒนาอาหารไทยสู่ตลาดโลก/โดย วิสิฐ จะวะสิต ... [และคนอื่นๆ]
วิสิฐ จะวะสิต
[2546?]
T040383
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผงปรุงรสอาหาร/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
IFRPD T040438
เจ ... เทศกาลแห่งศรัทธา และความเชื่อเพื่อสุขภาพ/ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
2547
T050003
การแปรรูปผลไม้/วริศชนม์ นิลนนท์
วริศชนม์ นิลนนท์
2546
T050007
พฤติกรรมการรับประทานอาหารว่างของผู้บริโภคในเขตเมืองของประเทศไทย/วิวัฒน์ หวังเจริญ, ทิพย์วรรณา งามศักดิ์, Brian H. Wilkinson
วิวัฒน์ หวังเจริญ
2547
KU T050031
การศึกษาผลของฟลาวข้าวขาวดอกมะลิ 105 มันเทศและปลาป่นต่อคุณภาพอาหารขบเคี้ยวที่ผ่านกระบวนการเอกซ์ทรูชัน/สิริมาศ อุษสาธิต ... [และคนอื่นๆ]
สิริมาศ อุษสาธิต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T050042
การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากข้าวกล้องและผลไม้แห้ง/กมลวรรณ แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, ประชา บุญญสิริกูล
กมลวรรณ แจ้งชัด,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [ 49 ] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>