KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 91 เรื่อง จากคำค้น การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : 1 2 3 4 [ 5 ] 6 7   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6892
การศึกษาคุณภาพของแหนมปลาที่ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในการผลิต
สิริโชค วงศ์ศรีไพศาล,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วลัยรัตน์ จันทรปานนท์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6893
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความสามารถของฟิล์มชีวฐานที่เคลือบทับด่างทับทิมเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพในการกำจัดแก๊สเอทิลีน
ธนา ธนเดชากุล,เลอพงศ์ จารุพันธุ์,งามทิพย์ ภู่วโรดม,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6894
ประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยทางการค้าในการยับยั้งเชื้อ Micrococcus sedentarius
ณัฐยา เปี่ยมนพคุณ,หทัยรัตน์ ริมคีรี,วลัยรัตน์ จันทรปานนท์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
FOOD 6895
การศึกษาคุณสมบัติของข้าวกล้องงอกนึ่ง
ศิริรัตนาพร หล้าบัววงค์,อุมา แสงคร้าม,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
FOOD 6896
สภาวะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง Aspergillus japonicus SA22P3406 บนรำหยาบ
ชลิต นพรัตน์,อารี ฤทธิบูรณ์,มาริสา จาตุพรพิพัฒน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
FOOD 6897
ผลของสารต้านออกซิเดชันต่อการเปลี่ยนแปลงของสารระเหยในหอยนางรมแช่เยือกแข็งแบบไอคิวเอฟและเพลทสัมผัส
สมหวัง สงแสง,โตชิอะคิ โอชิมะ,ไพรัตน์ โสภโณดร,จันธิรา แก้วศรีทอง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6898
การทำแห้งโปรไปโอติกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
มังกร โรจน์ประภากร,อุไรลักษณ์ พงษ์เกษ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6899
ผลของการใช้เอนไซม์ที่ชอบเกลือร่วมกับการหมักต่อปริมาณสารให้กลิ่นรสบางชนิดและองค์ประกอบทางเคมีบางประการในน้ำปลา
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,อนันต์ บุญปาน,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6900
ผลของการเติมไข่ขาวจากไข่เป็ดต่อสมบัติการพองตัว การละลายและการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้งข้าวเจ้า
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,วรรณวิบูลย์ กาญจนกุลชร,อรอนงค์ นัยวิกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6901
การเจริญและกิจกรรมของแบคเทอริโอซินที่สร้างแบคทีเรียแลคติก Pediococcus acidilactici CP7-3 และ Weissella confusa CP3-1 ในอาหารเลี้ยงเชื้อต่างๆ
ศิริรัตน์ หงษ์เอก,จันทรพร ผลากรกุล,สาวิตรี วทัญญูไพศาล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6902
ผลของสภาวะในการงอกที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของข้าวเหนียวกล้องงอก
ชนิษฎา วงศ์บาสก์,พัชรี ตั้งตระกูล,สุคันธรส ธาดากิตติสาร,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6903
การศึกษาปริมาณเจลแลนกัมและแคลเซียมแลคเตทต่อความคงตัวในการกระจายตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ในน้ำกระเจี๊ยบ
พัชรา ธัญญานันท์,สุภาณี ด่านวิริยะกุล,พิชามญชุ์ สว่างสุข,สุดา สันติสุขบำรุง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6904
การลดเชื้อ Listeria monocytogenes ในสายการผลิตเนื้อไก่ด้วยระบบโอโซน
ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง,จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์,ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์,ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6905
การลดเชื้อ Campylobacter jejuni ในซากไก่ด้วยคลอรีนและโอโซน
พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ,ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์,จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์,ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6906
คุณค่าทางโภชนาการและความเป็นไปได้ของการใช้เป็นส่วนประกอบอาหารของเมล็ดบัวไทย
ดารุณี ไพยราช,นิรมล ปัญญ์บุศยกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : 1 2 3 4 [ 5 ] 6 7   Next >>