KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 531 เรื่อง จากคำค้น ข้าว
   หน้า : 1 2 3 4 [ 5 ] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970277
การผลิตข้าวโพดฝักอ่อน/กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
2535
IFRPD T970351
อิทธิพลของช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดหวานทั้งเมล็ดบรรจุกระป๋อง/กุลวดี ตรองพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ]
กุลวดี ตรองพาณิชย์
2540
IFRPD T980004
การทำฟิล์มที่รับประทานได้จากแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสำปะหลัง/เกศศิณี ตระกูลทิวากร ... [และคนอื่นๆ]
เกศศิณี ตระกูลทิวากร
2539
KU T980014
การใช้ประโยชน์จากซังข้าวโพดโดยจุลินทรีย์/วิเชียร กิจปรีชาวนิช ... [และคนอื่นๆ]
วิเชียร กิจปรีชาวนิช,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2536
T980017
การผลิตเอทานอลจากต้นข้าวฟ่างหวานในขั้นโรงงานต้นแบบ/สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์, ประไพศรี สมใจ และธีรภัทร ศรีนรคุตร
สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2536
T980048
เค้กข้าวฟ่างแคลอรี่ต่ำ/ศิวาพร ศิวเวชช
ศิวาพร ศิวเวชช
2538
T980057
เส้นหมี่ข้าวฟ่าง/ศิวาพร ศิวเวชช และประยุทธ สุวรรณชีวกร
ศิวาพร ศิวเวชช
2536
T980061
การผลิตอาหารขบเคี้ยวที่มีข้าวโพดเป็นส่วนประกอบหลักด้วยกระบวนการอัดพอง/ประชา บุญญสิริกูล
ประชา บุญญสิริกูล
2537
T980068
คุณค่าทางโภชนาการของข้าวยำปักษ์ใต้และการพัฒนาตำรับ/สุรีย์พันธุ์ บุญวิสุทธิ์, มาลี เยาวลออง
สุรีย์พันธุ์ บุญวิสุทธิ์
2535
T980127
วิธียับยั้งการเกิดอะฟลาทอกซินในข้าวโพด/วิไลวรรณ ธนโรจน์ประดิษฐ์
วิไลวรรณ ธนโรจน์ประดิษฐ์
2533
T980151
การผลิตซุปข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋องจากข้าวโพดฝักอ่อนที่ไม่ได้คุณภาพ/อัฏฐมี ดวงสุวรรณ
อัฏฐมี ดวงสุวรรณ
2535
T980154
การศึกษาทดลองผลิตข้าวแดงขั้นอุตสาหกรรมนำทาง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2540
T980166
การอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชันเพื่อการเพิ่มปริมาณข้าวเต็มเมล็ด/อดิเทพ ทวีรัตนพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ]
อดิเทพ ทวีรัตนพาณิชย์
2542
T980170
ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณภาพเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ105/อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]
อำนาจ สุวรรณฤทธิ์
2540
T980189
ข้าวที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูปก๋วยเตี๋ยวและการตรวจสอบคุณภาพ/งามชื่น คงเสรี
งามชื่น คงเสรี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
   หน้า : 1 2 3 4 [ 5 ] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Next >>