KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 68 เรื่อง จากคำค้น เห็ด
   หน้า : 1 2 3 4 [ 5 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8407
การพัฒนาตำรับอาหารว่างสุขภาพจากเห็ดที่มีการพิสูจน์ว่าควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้
บุษรา มุกดาสกุลภิบาล,สมศรี เจริญเกียรติกุล,วันทนีย์ เกรียงสินยศ,วารสารโภชนาากร
มกราคม - มิถุนายน 2560
Full Textx
FOOD 8480
คุณประโยชน์เชิงสุขภาพของเห็ดนางรมและเห็ดเข็มทอง
นราพร พรหมไกรวร,วารสารอาหาร
เมษายน-มิถุนายน 2561
Full Text
FOOD 8493
เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม 2018
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม 2018
กรกฎาคม 2561
FOOD 8510
อาหารนุ่ม...เมนูอร่อยเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,อุษาพร ภูคัสมาส,สมจิต อ่อนเหม,ชุษณา เมฆโหรา,อาหารนุ่ม...เมนูอร่อยเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย
สิงหาคม 2561
FOOD 8530
เห็ดหลินจือ ต้านมะเร็งจริงหรือ?
ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
FOOD 8546
สารปรับปรุงภูมิคุ้มกันจากเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา
ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
PUB 0887 (PDF)
Food Journal 50 (2) / 2563 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ช่อลัดดา เที่ยงพุก,ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์,ชุษณา เมฆโหรา,ดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
Full Text
PUB 0888 (eBook)
Food Journal 50 (2) / 2563 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ช่อลัดดา เที่ยงพุก,ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์,ชุษณา เมฆโหรา,ดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 [ 5 ]   Next >>