KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [ 50 ] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T050061
คู่มือสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร/คณะผู้จัดทำ ฝ่ายสุขาภิบาลอาหาร กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย
สำนักอนามัย
2543
T050062
/คณะผู้จัดทำ ฝ่ายสุขาภิบาลอาหาร กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย
สำนักอนามัย
[2543?]
IFRPD T050066
อาหารสุขภาพสูตรเด็ด/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, พยอม อัตถวิบูลย์กุล, บุญมา นิยมวิทย์
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
IFRPD T050067
สุขภาพดี เริ่มที่อาหารปลอดภัย/ผู้เรียบเรียง สิริพร สธนเสาวภาคย์
สิริพร สธนเสาวภาคย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
IFRPD T050068
กินอย่างนักโภชนาการ/ผู้เรียบเรียง เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
IFRPD T050069
คู่มือเลือกซื้อ เลือกกิน เพื่อสุขภาพดี มีสุข/ผู้เรียบเรียง อภิญญา จุฑางกูร
อภิญญา จุฑางกูร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
IFRPD T050072
การปนเปื้อนของ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ในไอศกรีม และเบเกอรี่/จันทิมา จาปะเกษตร์, สร้อยทอง สายหยุดทอง
จันทิมา จาปะเกษตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
T050096
ข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านความมั่นคงทางอาหาร/จัดทำโดย คณะทำงานยกร่างและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ
คณะทำงานยกร่างและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ
2545
T050109
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารทารกตามวัยและทันตสุขภาพของเด็ก 0-5 ปี ผ่านสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์/นิรมล ดามาพงษ์ ... [และคนอื่นๆ]
นิรมล ดามาพงษ์
2547
T050141
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ปูปรุงรส/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2547
Full Text
T050172
โครงการศึกษาคุณภาพความปลอดภัยของส้มตำ กรณีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล/ประกาย บริบูรณ์ ... [และคนอื่นๆ]
ประกาย บริบูรณ์
2548
IFRPD T050174
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะม่วงในท้องถิ่นเพื่อให้ได้มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2545 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/โดย มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด ... [และคนอื่นๆ]
มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2545
T050180
คู่มือปฏิบัติถูกต้อง อาหารสะอาดปลอดภัย/ผู้จัดทำ นัยนา ใช้เทียมวงศ์
นัยนา ใช้เทียมวงศ์,กรมอนามัย
2541
T050182
ข้อแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่อง การประกอบกิจการการผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
กรมอนามัย
2545
T050197
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กุ้งและปลาบดปรุงรส/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2548
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [ 50 ] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>