KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [ 51 ] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7969
วิธีการสกัดเพียงบางส่วนสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณกรดเฟอรูลิกในรำข้าว
ชลันธร เศวตวงศ์,พัชราณี ภวัตกุล,สุภัทรา ลิลิตชาญ,กรณ์กนก อายุสุข,คณิต กฤษณังกูร,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7968
ลักษณะทางประสาทสัมผัสและการจัดกลุ่มของผลิตภัณฑ์สับปะรดกวนจากสับปะรด 2 สายพันธ์ุ
วิจิรัชย์ คำชุม,จินตนา อุปดิสสกุล,ธงชัย สุวรรณสิชณน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7967
การประเมินอายุการเก็บรักษาของสารป้องกันเกาะติดโดยใช้วิธีสภาวะเร่ง
กีรตินาฎ พูลเกษร,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7966
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแผ่น
ชุติมา ภูมิวณิชชา,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7965
การเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของมะม่วงพันธ์ุน้ำดอกไม้ในระยะดิบและสุก
ชานนท์ สาระสุข,อนุวัตร แจ้งชัด,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7964
ดัชนีคุณภาพของลองกองต่อการยอมรับของผู้บริโภค
ณัฐฐินันท์ ละลอกแก้ว,อนุวัตร แจ้งชัด,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7963
อิทธิพลของการแช่และการย่อยด้วยกรดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งมันสำปะหลัง
ปฐมา จาตกานนท์,กล้าณรงค์ ศรีรอต,รุ่งทิวา วันสุขศรี,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7962
อิทธิพลของสภาวะการเตรียมขั้นต้นด้วยความดันสุญญากาศในการออสโมติกดีไฮเดรชันชิ้นมะพร้าว
พิมพ์ใจ มณีพันธ์,พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7961
ผลของชนิดไขมันและสัดส่วนระหว่างไขมันกับส่วนผสมพรีอิมัลชันต่อลักษณะคุณภาพไส้กรอกเนื้อแพะ
กัลยาณี เต็งพงศธร,ชุติมา ตันสัตยาเลิศ,ชลธิชา หัตถินาท,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7960
ผลของสารสกัดจากรำสกัดไขมันทางการค้าต่อการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้สดบด
สุคนธา สุคนธ์ธารา,โชคชัย ธีรกุลเกียรติ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7959
ผลของสารชะลอการเกิดรีโทรเกรเดชันในข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋อง
เทวี คุ้มวงศ์,สิริชัย ส่งเสริมพงษ ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7958
การเปรียบเทียบสารให้กลิ่นสำคัญของข้าวผัดแบบไฟแดงและผัดแบบธรรมดา
ธันยธรณ์ ปิยชัยเศรษฐ,สิรี ชัยเสรี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7957
การจำแนกชนิดของเชื้อยีสต์ป่าที่ปนเปื้อนในกระบวนการผลิตเบียร์ลาเกอร์
สุปรีชา อินทรีย์,อดิศร เสวตวิวัฒน์,สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ,อพัชชา จินดาประเสริฐ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7956
การเสริมใยอาหารจากเปลือกส้มโอในผลิตภัณฑ์หมูยอ
วันเพ็ญ แสงทองพินิจ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7955
การหาสภาวะที่เหมาะสมของการหมักน้ำส้มสายชูจากเงาะแบบถาด
วริศชนม์ นิลนนท์,กุลพร พุทธมี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [ 51 ] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>