KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [ 52 ] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T050335
การศึกษาสถานการณ์การใช้สารเคมีอันตรายในอาหารที่วางขายในตลาดสดพื้นที่กรุงเทพมหานคร/พีระยา สมชัยยานนท์
พีระยา สมชัยยานนท์
2548
T050361
อาหารไทย หนีไม่พ้น มะพร้าวและกะทิ/ธรา วิริยะพานิช
ธรา วิริยะพานิช
2548
T050368
อาหารมังสวิรัติ/เพลินใจ ตังคณะกุล
เพลินใจ ตังคณะกุล
2546
T050369
อาหารลดน้ำหนัก/ลลิตา ธีระสิริ
ลลิตา ธีระสิริ
2548
IFRPD T050444
การจัดจำแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศและตัวอย่างการจัดจำแนกเทคโนโลยีด้านอาหาร/กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, ปราโมทย ธรรมรัตน์
กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
2548
ifrpd T050445
แนวทางการอธิบายเรื่องความเสี่ยงต่อสุขภาพและอันตรายแก่ผู้บริโภค/เยาวดี คุปตะพันธ์
เยาวดี คุปตะพันธ์
2548
T050449
มาตรฐานอาหารฮาลาล HTS 1501:1426 การผลิตอาหารฮาลาล/สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
[2548?]
T050450
การสัมมนาผู้ประกอบการอาหารฮาลาลทั่วราชอาณาจักร เรื่อง "มาตรฐานอาหารฮาลาลไทย" 21 พฤศจิกายน 2548 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร/จัดโดย คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย อ.ศ. 1426 ร่วมกับ สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย,คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
2548
T050453
สารอันตรายที่แอบแฝงในอาหารทอด/บัณฑิต อินณวงศ์, ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ และ ปัจฉิมาภรณ์ อุดมคุณ
บัณฑิต อินณวงศ์
2548
IFRPD T060002
คู่มือการใช้วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและการเลือกวัตถุดิบ/เย็นใจ ฐิตะฐาน
เย็นใจ ฐิตะฐาน
2548
T060003
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพจากจุลินทรีย์/ภูษิตา วรรณิสสร ... [และคนอื่นๆ]
ภูษิตา วรรณิสสร,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2548
T060005
คู่มือการผลิตสินค้าชุมชน หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐาน/โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
2547
KU T060009
ผลของอุณหภูมิและตัวทำละลายในการผลิตต่อองค์ประกอบ ความเป็นกรด และปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของกลิ่นควันเหลวจากชานอ้อย/ศิวาพร ศิวเวชช และณมาพร อัตถวิโรจน์
ศิวาพร ศิวเวชช
2546
KU T060018
การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในประเทศไทยต่อการใช้สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อป้องก้นเชื้อราในผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้ง/นฤมล นิติมงคลชัย และหทัยรัตน์ ริมคีรี
นฤมล นิติมงคลชัย
2546
KU T060021
การทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลันและระยะสั้นของกลิ่นควันเหลวจากชานอ้อยในหนูพุกขาว/ศิวาพร ศิวเวชช, ณมาพร อัตถวิโรจน์ และปัญญา เต็มเจริญ
ศิวาพร ศิวเวชช
2546
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [ 52 ] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>