KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2625 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [ 54 ] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7528
การใช้แป้งพืชทดแทนแป้งสาลีในการทำผลิตภัณฑ์
จารุวรรณ บางแวก

FOOD 7527
การศึกษาชนิดบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับมะเขือเปราะตัดขั้วเพื่อการส่งออก
เนตรา สมบูรณ์แก้ว,สุพี วนศิรากุล,อมรา ชินภูติ

PUB 0503
ข้าวต้านเบาหวาน...อาหารที่คุณเลือกได้
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0502
ขนมถั่วแปบ
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0501
แกงสัมผักบุ้ง
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0500
แกงเลียงผักรวม
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0499
แกงขี้เหล็กปลาย่าง
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0498
การวิเคราะห์โอกาสเพื่อการพิจารณาปรับปรุงลักษณะของผลิตภัณฑ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0497
การผลิตกรดแลคติกจากแป้งด้วยเชื้อแบคทีเรียแลคติก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,กนกวรรณ ยอดอินทร์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0496
กล้วยกรอบแก้ว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,มัณฑนา ร่วมรักษ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
FOOD 7526
การศึกษาชนิดบรรจุภัณฑ์และวิธีการบรรจุ เพื่อกำจัดเพลี้ยไฟที่ทำลายมะเขือเปราะหลังการเก็บเกี่ยวโดยไม่ตัดขั้วผล
ภาวินี หนูชนะภัย,นัฐวัฒน์ แย้มยิ้ม,กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม

FOOD 7525
การศึกษาความสูญเสียของผลิตผลผักสดหลังการเก็บเกี่ยวจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์
อารีรัตน์ การุณสถิตย์ชัย,ภูวสิน ชูสินธ์,ชวเลิศ ตรีกรุณาสวัสดิ์

FOOD 7524
คาเทชินในชาเขียวและความคงตัวระหว่างเก็บรักษา
ธีรพงษ์ เทพกรณ์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
2013

FOOD 7523
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเม่าผสมน้ำผักและผลไม้บรรจุขวดแก้วและกระป๋อง
พรประภา ชุนถนอม,สุภกาญจน์ พรหมขันธ์,สุกัญญา สายธิ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
2013

FOOD 7522
การหาค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบธรรมชาติ ของการทาแห้งปลาช่อนด้วยแสงอาทิตย์
อีลีหย๊ะ สนิโซ,อามีเนาะ สาเล็ง,แวรอมละห์ แวดอเลาะ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [ 54 ] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175   Next >>