KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [ 55 ] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T060379
ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผักและผลไม้ ระหว่าง พ.ศ. 2542-2546/ยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์, กิตติมา โสนะมิตร์ และวันทนีย์ ขำเลิศ
ยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์
2549
T060399
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำจิ้มอาหารทะเล/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2549
Full Text
IFRPD T060404
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจแปรรูปอาหาร/พัชรี ตั้งตระกูล
พัชรี ตั้งตระกูล
2549
T060408
สารเจือปนในผลไม้ดองที่จำหน่ายโดยผู้ค้าเร่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ/นภาพร เชี่ยวชาญ, ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี, วลัยพร ศรีชุมพวง
นภาพร เชี่ยวชาญ
2549
T060413
Power of Colour

2006
T060414
อันตรายจากเมทานอลในเชื้อเพลิงอุ่นอาหาร/ดุลาลัยเสฐจินตนิน
ดุลาลัย เสฐจินตนิน
2549
T060420
/ธัญนันท์ ทองคำ, วัฒนี บุญวิทยา, หรรษา เวียงวะลัย
ธัญนันท์ ทองคำ
2549
T070001
เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง อาหารหมักดอง/จัดโดย งานจุลชีววิทยาประยุกต์ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2542
T070002
รายงานโครงการ การศึกษาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในภาคเอกชน: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง/จัดทำโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยเสนอต่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2548
IFRPD T070003
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การทำเนยและอาหารว่างจากเมล็ดทานตะวัน/คณะผู้วิจัยช่อลัดดา เที่ยงพุก, อุไร เผ่าสังข์ทอง, กฤษณะ เต็มตระกูล
ช่อลัดดา เที่ยงพุก,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549
KU T070006
การเสริมคุณค่าอาหารจากสมุนไพรไทยในอาหารขบเคี้ยวจากข้าวกล้อง/โดย อรอนงค์ นัยวิกุล ... [และคนอื่นๆ]
อรอนงค์ นัยวิกุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2549
IFRPD T070007
การวิจัยและพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากสมุนไพรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม/โดย ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ ... [และคนอื่นๆ]
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2549
IFRPD T070008
/จัดทำโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549
T070037
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าชนิดแท่งแบบเหนียวนุ่มจากข้าวพอง/วุฒิชัย นาครักษา ... [และคนอื่นๆ]
วุฒิชัย นาครักษา
2548
T070077
การประเมินความปลอดภัยของอาหารที่จำหน่ายในสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา/ชิตชไม โอวาทฬารพร ... [และคนอื่นๆ]
ชิตชไม โอวาทฬารพร
2549
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [ 55 ] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>