KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3054 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [ 55 ] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7886
ไข่เสริมไอโอดีนโดยเทคนิคการเคลื่อนย้ายอิออน
สมโภชน์ อิ่มเอิบ,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม-สิงหาคม 2553

FOOD 7885
การผลิตน้ําเห็ดสมุนไพรสกัดพร้อมดื่ม
สุวิทย์ สุวรรณโณ,ศิริวรรณ มากสุวรรณ์ ,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม-สิงหาคม 2553

FOOD 7884
การยืดอายุของผลิตภัณฑ์อาหารโดยการใช้เทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูง
ทวิวรรณ กังสดาน,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม-เมษายน 2554

FOOD 7883
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ในกระบวนการผลิตข้าวสารบรรจุถุง
กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์,รดา อิ่มศิลป์,อารีรัตน์ อิ่มศิลป์, ปิยรัตน์ สิริธัญกิจ,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม-เมษายน 2554

FOOD 7882
การประเมินองค์ประกอบผลผลิต และความพึงพอใจต่อการบริโภคถั่ว ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพัทลุง
สรพงค์ เบญจศรี,จรรยา ใบระหมาน,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม-เมษายน 2554

FOOD 7881
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพจุลินทรีย์ในการบําบัดน้ําเสีย จากโรงอาหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขวัญเนตร สมบัติสมภาพ,ณัฐวุฒิ วิทยาวิโรจน์,อํานาจ ปราการสมุทร,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม-เมษายน 2554

FOOD 7880
Quality of Instant Congee and Energy Consumption in the Drying Process by Using Drum Dryer
Weerachet Jittanit,Putchamol Charn-Utsar, Chalermchai Lalitmassakul,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม-สิงหาคม 2555

FOOD 7877
การผลิตอาราเร่และเซมเบ้จากข้าวไทยมีสี
นบนรัตน์ เฉลยถิ่น,กิติพงษ์ ห่วงรักษ์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม-เมษายน 2554

FOOD 7873
คุณภาพเนื้อของแม่โคนมคัดทิ้งขุนต่างอายุและต่างระยะเวลาการบ่มเนื้อ
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,ศวรรณกมล น้อยดัด,อัฑฒ์ ภู่แจ้ง,มยุรินทร์ รักทอง,ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2554

FOOD 7872
การตรวจหาการมีชีวิตรอดของกล้าเชื้อ Pediococcus pentosaceus TISTR 536 ในแหนมเนื้อโค ด้วยวิธีพีซีอาร์อาร์เอพีดี
สุกัญญา วาวงศ์,คมแข พลาสมบัติ,นวลพรรณ งามยี่สุ่น,อดิศร เสวตวิวัฒน์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2554

FOOD 7871
การศึกษาคุณภาพและจุลินทรีย์ของแหนมเนื้อโคโดยใช้เชื้อ Lactococcus lactis subsp. lactis P 2 เป็นกล้าเชื้อในการหมักแหนม
ปรมาภรณ์ เจ็ดวรรณะ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,คมแข พิลาสมบัติ,อดิศร เสวตวิวัฒน์,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2554

FOOD 7870
การใช้กล้าเชื้อโปรไบโอติก Pediococcus pentosaceus TISTR 536 และ Lactobacillus salivarius D 4 ในแหนมเนื้อโค
อรุณวรรณ อินทร์ช่วย,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,คมแข พลาสมบัติ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,อดิศร เสวตวิวัฒน์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยนยน-ธันวาคม 2554

FOOD 7869
ความคงตัวและกิจกรรมการต้านแบคทีเรียของสารสกัดเปลือกมังคุดที่สกัดด้วยน้ำต่อการต้านเชื้อ Coagulase Positive Staphylococcus aureus ที่แยกจากเนื้อสุกร
ผุสดี ตังวัชรินทร์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2554

FOOD 7868
ผลของการหมักต่อคุณภาพและการยอมรับของไส้กรอกอีสานจากเนื้อโคพื้นเมืองไทยที่หมักในไส้หมูสดและไส้คอลลาเจน
มัลลิกา ไชยวุฒิ,อดิศร เสวตวิวัฒน์,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,กิติตชัย บรรจง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2554

FOOD 7866
การประเมินประสิทธิภาพเครื่องต้นแบบในการผสมเกลือเสริมไอโอดีนชนิดริบบอน แบบหัวฉีดสเปรย์
รัชดา พวงจันทน์แดง,ประมวล ศรีกาหลง,วริพัสย์ อารีกุล,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2555

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [ 55 ] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>