KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3061 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [ 55 ] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7906
Variation in Chemical Composition and Pasting Properties of Starches of Different Potato Varieties Grown at Different Locations in Amhara Region, Ethiopia
Tesfaye Abebe, Shermarl Wongchaochant,Thunya Taychasinpitak ,Kasetsart Journal Natural Science
March-April 2013
Full Textx
FOOD 7900
รูปแบบการประเมินความเสี่ยงสำหรับการกำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนโลหะหนักในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชนิพรรณ บุตรยี่,พัชนี อินทรลักษณ์,วารสารพิษวิทยาไทย
มกราคม-มิถุนายน 2552
Full Textx
FOOD 7899
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสสีสังเคราะห์ผสมอาหารของเด็กนักเรียนในเขตเมืองและเขตชนบทของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการบริโภคอาหาร
รวิสรราภรณ์ ภีรติกรเจริญกุล,วีรยา การพานิช,ปราณี พัฒนกุลอนันต์,ปิยนุช วิเศษชาติ,เวณิกา เบ็ญจพงษ์,วารสารพิษวิทยาไทย
มกราคม-มิถุนายน 2552
Full Textx
FOOD 7897
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก จากการบริโภคเครื่องแกงเผ็ดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และสุพรรณบุรี
พัจนภา วงษาพรหม,เวณิกา เบ็ญจพงษ์,วีรยา การพานิช,ปราณี พัฒนกุลอนันต์,วารสารพิษวิทยาไทย
มกราคม-มิถุนายน 2552
Full Textx
FOOD 7896
Roles of Mangosteen, Durian Products and Their Combinations in Reduction of Mutagenesis and Mutagen Formation: Studies on Nitrite Treated 1-Aminopyrene
Duanghatai Pamornchaisirikij,Keaw Kangsadalampai,วารสารพิษวิทยาไทย
January-June 2009
Full Textx
FOOD 7890
STRUCTURE AND CHEMICAL AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF JOB'S TEAR (COIX LACRYMA-JOBI L.) KERNELS AND FLOURS
Jiraporn Chaisiricharoenkul,Kanok-Orn Intarapichet,Sunanta Tongta,Suranaree Journal of Science and Technology
April - June 2011
Full Textx
FOOD 7889
EFFECTS OF MET HYDROXY ANALOG (MHA ? ) SUPPLEMENTATION OF DAIRY COW?S DIETS ON MILK YIELD AND MILK COMPOSITION
Pakorn Klangnok,Pipat Lounglawan,Wisitiporn Suksombat ,Suranaree Journal of Science and Technology
April - June 2011
Full Textx
FOOD 7886
ไข่เสริมไอโอดีนโดยเทคนิคการเคลื่อนย้ายอิออน
สมโภชน์ อิ่มเอิบ,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม-สิงหาคม 2553
Full Textx
FOOD 7885
การผลิตน้ําเห็ดสมุนไพรสกัดพร้อมดื่ม
สุวิทย์ สุวรรณโณ,ศิริวรรณ มากสุวรรณ์ ,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม-สิงหาคม 2553
Full Textx
FOOD 7884
การยืดอายุของผลิตภัณฑ์อาหารโดยการใช้เทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูง
ทวิวรรณ กังสดาน,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม-เมษายน 2554
Full Textx
FOOD 7883
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ในกระบวนการผลิตข้าวสารบรรจุถุง
กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์,รดา อิ่มศิลป์,อารีรัตน์ อิ่มศิลป์, ปิยรัตน์ สิริธัญกิจ,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม-เมษายน 2554
Full Textx
FOOD 7882
การประเมินองค์ประกอบผลผลิต และความพึงพอใจต่อการบริโภคถั่ว ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพัทลุง
สรพงค์ เบญจศรี,จรรยา ใบระหมาน,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม-เมษายน 2554
Full Textx
FOOD 7881
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพจุลินทรีย์ในการบําบัดน้ําเสีย จากโรงอาหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขวัญเนตร สมบัติสมภาพ,ณัฐวุฒิ วิทยาวิโรจน์,อํานาจ ปราการสมุทร,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม-เมษายน 2554
Full Textx
FOOD 7880
Quality of Instant Congee and Energy Consumption in the Drying Process by Using Drum Dryer
Weerachet Jittanit,Putchamol Charn-Utsar, Chalermchai Lalitmassakul,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม-สิงหาคม 2555
Full Textx
FOOD 7877
การผลิตอาราเร่และเซมเบ้จากข้าวไทยมีสี
นบนรัตน์ เฉลยถิ่น,กิติพงษ์ ห่วงรักษ์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม-เมษายน 2554
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [ 55 ] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>