KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [ 56 ] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7868
ผลของการหมักต่อคุณภาพและการยอมรับของไส้กรอกอีสานจากเนื้อโคพื้นเมืองไทยที่หมักในไส้หมูสดและไส้คอลลาเจน
มัลลิกา ไชยวุฒิ,กิติตชัย บรรจง,อดิศร เสวตวิวัฒน์,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 7866
การประเมินประสิทธิภาพเครื่องต้นแบบในการผสมเกลือเสริมไอโอดีนชนิดริบบอน แบบหัวฉีดสเปรย์
รัชดา พวงจันทน์แดง,ประมวล ศรีกาหลง,วริพัสย์ อารีกุล,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2555
Full Textx
FOOD 7865
โอกาสของการแนะนำสินค้าเพื่อสุขภาพจากนํ้ามันปาล์มสกัดเย็นในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์,อยุทธ์ นิสสภา,บัญชา สมบูรณ์สุข,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2555
Full Textx
FOOD 7864
การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบ Impingement Jet สำหรับกุ้งแช่แข็งที่มีคุณภาพสูง
พิสิฐ วงศ์สง่าศรี,วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2555
Full Textx
FOOD 7863
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการส่งออกกระเจี๊ยบเขียวของไทยในตลาดโลก
พิมลวรรณ เกตพันธ์,ธำรง เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2555
Full Textx
FOOD 7861
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แพตตี้เต้าหู้หมูเพื่อสุขภาพ
ยุพร พีชกมุทร,ชื่นจิต พงษ์พูล,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2552
Full Textx
FOOD 7857
สิ่งแปลกปลอม ในพาสต้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ขันทอง เพ็ชรนอก,ทนงพันธ์ สัจจปาละ,กนกวรรณ ตุ้นสกุล,ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม-มิถุนายน 2553
Full Textx
FOOD 7856
การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในผักสด
ปรีชา จึงสมานุกูล,กมลวรรณ กันแต่ง,นวรัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม-มิถุนายน 2553
Full Textx
FOOD 7850
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลิศชาย เลิศวุฒิ,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2554
Full Textx
FOOD 7848
การศึกษาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม ดีบุกและปรอทที่ปนเปื้อนในหอยแครง และหอยแมลงภู่บริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 2552
จิราภา อุณหเลขกะ,ศิริ วัดสว่าง,นฤมล จันทร์แก้ว,จารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล,ลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์,ปราโมทย์ วนิชาชีวะ,สมบูรณ์ โตประสิทธิ์,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2554
Full Textx
FOOD 7843
การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขลักษณะของอาหารและน้ำในศูนย์เด็กเล็ก
สุชาติ สุขเจริญ,นิธิมา เคารพครู,นภพรรณ นันทพงษ์ ,อังคณา คงกัน,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน-กันยายน 2555
Full Textx
FOOD 7840
The effect of ingestion of egg and low density lipoprotein (LDL) oxidation on serum lipid profiles in hypercholesterolemic women
Taweesak Techakriengkrai,Theerawut Klangjareonchai ,Varapat Pakpeankitwattana, Chulaporn Roongpisuthipong,Piyamitr Sritara,Songklanakarin Journal of Science and Technology
March - April 2012
Full Textx
FOOD 7839
Study of drying kinetics and qualities of two parboiled rice varieties: Hot air convection and infrared irradiation
Supawan Tirawanichaku,Yutthana Tirawanichakul , Oraporn Bualuang,Songklanakarin Journal of Science and Technology
September-October 2012
Full Textx
FOOD 7838
Freezing characteristics and texture variation after freezing and thawing of four fruit types
Arpassorn Sirijariyawat, Sanguansri Charoenrein,Songklanakarin Journal of Science and Technology
September-October 2012
Full Textx
FOOD 7837
Diplomonad flagellates of some ornamental fish cultured in Thailand
Suchanya Mankhakhet,Wutiporn Phromkunthong, Chutima Tantikitti,Naraid Suanyuk, Boonkob Viriyapongsutee, Theerawoot Lerssutthichawal,Suphada Kiriratnikom,Songklanakarin Journal of Science and Technology
September-October 2012
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [ 56 ] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>