KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [ 57 ] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070265
การพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในธุรกิจแพล่องลำน้ำเซิน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น/วิระวัติ นักร้อง, พรทิพย์ คำพอ, ประจักร บัวผัน
วิระวัติ นักร้อง
2549-2550
T070266
รูปแบบการพัฒนาแผงลอยจำหน่ายอาหารในจังหวัดพิจิตร/นพรัตน์ พรหมโชติ, รุ่งทิพย์ เวชกิจ, ฉลวย พุ่มเจริญ
นพรัตน์ พรหมโชติ
2549-2550
T070274
/ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี
ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี
2550
T070305
การศึกษาการใช้ฟ้าทะลายโจรในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เบตง: ระยะไก่เล็ก/ปิ่น จันจุฬา, ดำรัส ชาตรีวงศ์ และ วินัย วารี
ปิ่น จันจุฬา
2550
T070307
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าพร้อมบริโภคชนิดแผ่นจากแป้งเม็ดบัว/จิรนาถ บุญคง และ นิตยา รัตนประดิษฐ์
จิรนาถ บุญคง
2548-2549
T070314
อาหารแสลงจริงหรือแค่ความเชื่อ/พิศมัย วรรณา
พิศมัย วรรณา
2549
T070328
ผลของปริมาณผักตบชวาแห้งในอาหารเม็ดสำเร็จรูป ต่อคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ/นฤมล อัศวเกศมณี, วรพงษ์ อัศวเกศมณี และทิพวรรณ พรหมชู
นฤมล อัศวเกศมณี
2549
T070329
การพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบด้านความปลอดภัยของอาหาร/มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ ... [และคนอื่นๆ]
มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
2549
T070330
นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (1)/พิสิฐ วงศ์สง่าศรี
พิสิฐ วงศ์สง่าศรี
2549
T070332
/ผู้รวบรวม เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,โครงการ เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการควบคุมและป้องกันโภชนาการเกินในเด็ก,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2550
T070333
เทคนิคการประกอบอาหารและการพัฒนาอาหารสำหรับการจัดเลี้ยง สำหรับนักโภชนาการ ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการจัดเลี้ยง/เรียบเรียงโดย นิภา ตลับนาค
นิภา ตลับนาค
2550
T070338
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร/สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2549
T070344
ฉลากโภชนาการอาหาร/กิ่งกมล ลีลาจารุวรรณ และวิมลศิริ ดั๊กลาส
กิ่งกมล ลีลาจารุวรรณ
2549
T070352
การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคอาหารเป็นพิษของแบคทีเรียกลุ่มแอคติโนมัยซีท/มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ... [และคนอื่นๆ]
มณฑล เลิศคณาวนุชกุล
2550
T070356
การใช้น้ำส่าเหล้าเพื่อเป็นอาหารเสริมในสุกรขุน/สุนทรีพร ดวนใหญ่, อำนวย อินทนนท์ และอำนาจ ขันแข็ง
สุนทรีพร ดวนใหญ่
2550
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [ 57 ] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>