KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [ 58 ] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070358
การศึกษาสูตรอาหารและกระบวนการผลิตสปอร์ Bacillus subtilis เพื่อเป็นโปรไบโอติกในสัตว์/ไวรุจน์ เดชมหิทกุล ... [และคนอื่นๆ]
ไวรุจน์ เดชมหิทกุล
2550
T070371
ออกซิเดชันของไขมันในปลาป่นที่เก็บรักษาในสภาพที่แตกต่างกัน/ระพีพรรณ เลาหบรรจง, ชุติมา ตันติกิตติ และ สุทธวัฒน์ เบญจกุล
ระพีพรรณ เลาหบรรจง
2550
T070373
การรับรู้ การใช้ประโยชน์ข้อมูลบนฉลากอาหาร และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)/พรพิมล รักษาก้านตง, สุวลี โล่วิรกรณ์
พรพิมล รักษาก้านตง
2550
IFRPD T070401
ความปลอดภัยของอาหารต่อสุขภาพของผู้บริโภค/ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
2550
IFRPD T070402
ขนมขบเคี้ยวจากเครื่องเอกซ์ทรูดเดอร์/จุฬาลักษณ์จารุนุช
จุฬาลักษณ์ จารุนุช
2550
T070410
หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงของอาหารที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่/สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2549
T070412
แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากพืชตัดต่อดีเอ็นเอ/สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2549
T070413
แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตโดยใช้จุลินทรีย์ตัดต่อดีเอ็นเอ/สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2549
T070425
บทบาทของอาหารไทยต่อการส่งเสริมสุขภาพ/วงสวาท โกศัลวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]
วงสวาท โกศัลวัฒน์
2546
T070428
การพัฒนาแบบสอบถามความถี่อาหารบริโภคกึ่งปริมาณ เพื่อประเมินอาหารบริโภคของนักเรียนวัยรุ่น/สิริประภา กลั่นกลิ่น, ดวงพร แก้วศิริ, เอกอาภา มังกรพิศม์
สิริประภา กลั่นกลิ่น
2546
T070481
การประเมินลักษณะเนื้อสัมผัสในอาหาร/เรียบเรียงโดย ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ
ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ
T070499
แคดเมียมในผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (พ.ศ. 2538-2548)/พิพัฒน์ นพคุณ, กาญจนา พันธุเวช และสุพัฒน์ แสงสวย
พิพัฒน์ นพคุณ
2550
T070515
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากถั่วแดงหลวง/วัลยาโมราสุข
วัลยา โมราสุข
2550
T070518
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติเสริมฟักทองผงโดยใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์แบบสกรูเดี่ยว/สุลาลักษณ์ ขาวผ่อง และ สมชาย จอมดวง
สุลาลักษณ์ ขาวผ่อง
2550
T070525
อาหารหมัก/สุพรรณี เทพอรุณรัตน์
สุพรรณี เทพอรุณรัตน์
2550
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [ 58 ] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>