KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [ 59 ] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070530
โปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารมังสะวิรัติ/วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล, ดวงพร คันธโชติ และ วราภรณ์ วุฑฒะกุล
วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล
2550
T070532
Effect of lactic, acetic and citric acids on quality changes of refrigerated green mussel, Perna viridis (Linnaeus, 1758)/Payap Masniyom and Ommee Benjama
Masniyom, Payap
2007
T070550
ความปลอดภัยด้านแบคทีเรียวิทยาของอาหาร ในงานถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่/ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ ... [และคนอื่นๆ]
ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์
2550
T070567
การใช้วัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)/ชุติมา ตันติกิตติ ... [และคนอื่นๆ]
ชุติมา ตันติกิตติ
2550
T070577
การศึกษาปริมาณสาร Isoflavone ในกระบวนการผลิตน้ำนมถั่วเหลืองและการสกัดสาร Isoflavone ในกากถั่วเหลือง เพื่อการนำไปใช้เป็นอาหารสุขภาพ/ณัฐนันท์ วิเศษสุภมิตร ... [และคนอื่นๆ]
ณัฐนันท์ วิเศษสุภมิตร
T070579
ข้าวเหนียวมูนแช่เยือกแข็ง/ปวีนา น้อยทัพ ... [และคนอื่นๆ]
ปวีนา น้อยทัพ
2550
T070585
Campylobacter: แบคทีเรียก่อโรคในอาหาร/ปรียะทัศนีย์ ประไชโย
ปรียะทัศนีย์ ประไชโย
2550
T070587
การตรวจเฝ้าระวังเชื้อ Clostridium botulinum ในหน่อไม้บรรจุปี๊บ/ไพรินทร์ บุตรกระจ่าง
ไพรินทร์ บุตรกระจ่าง
2550
T070591
กลูตาเมตและโมโนโซเดียมกลูตาเมต/สุภัทร์ ไชยกุล
สุภัทร์ ไชยกุล
2545
T070592
อาหารสังเคราะห์กับประเด็นที่นักโภชนาการควรสนใจ/วินัย ดะห์ลัน
วินัย ดะห์ลัน
2545
T070595
แคดเมียมในอาหารริมบาทวิถี/รัตนา สนั่นเมือง, ศจี สุวรรณศรี
รัตนา สนั่นเมือง
2545
T070600
วัตถุเจือปนอาหารที่ต้องพิสูจน์ความเป็นฮาลาล/จัดทำโดย สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย,มหาวิทยาลัยมหิดล
2548
FOOD 6012
การศึกษาคุณค่าทางอาหารสัตว์และอายุการเก็บรักษาของกากสาโทอัดเม็ด/สุนทรีพร ดวนใหญ่
สุนทรีพร ดวนใหญ่
2547
FOOD 6016
อาหารมังสวิรัติ์ : คุณค่าทางอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
ชุติภัสร์ เรืองวุฒิ
2550
FOOD 6021
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำมันที่ใช้ทอดซ้ำสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทอดประเภทต่างๆ/เบ็ญจรัก วายุภาพ ... [และคนอื่นๆ]
เบ็ญจรัก วายุภาพ
2550
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [ 59 ] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>