KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3058 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [ 59 ] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7801
การคัดแยกแบคทีเรียชอบเค็มที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากปลาร้า
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์,ชนิตา ชูพรม,อายูรีน มานะ,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
Full Textx
FOOD 7800
การปนเปื้อนของพยาธิและการลดพยาธิในผักสดโดยการล้าง
ทนงพันธ์ สัจจปาละ,ขันทอง เพ็ชรนอก,กนกวรรณ ตุ้นสกุล,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตุลาคม-ธันวาคม 2557
Full Textx
FOOD 7799
คุณภาพและความปลอดภัยของน้ำแร่ธรรมชาติที่ผลิตในประเทศและที่นำเข้าจากต่างประเทศ
กรรณิกา จิตติยศรา,กัญญา พุกสุ่น,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตุลาคม-ธันวาคม 2557
Full Textx
FOOD 7798
การปนเปื้อนเชื้อราและอะฟลาทอกซินในผลิตภัณฑ์ถั่วพร้อมบริโภค
ศศิธร ฐิติเพชรกุล,ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์,กนกพรรณ สมยูรทรัพย์,ประภาศรี บุณยประภาพันธ์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
FOOD 7797
การประเมินการได้รับสัมผัสของกรดเบนโซอิกในน้ำพริกหนุ่มที่จำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2553 - 2556
พัชริดา พิชัย,นฤมล ขันตีกุล,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
FOOD 7796
การทวนสอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณปรอททั้งหมดในอาหารทะเลด้วยเครื่องวิเคราะห์ปรอทโดยเทคนิคการเผา
เขมิกา เหมโลหะ,นิรันดร แร่กาสินธ์ุ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
FOOD 7795
ผลกระทบของการล้างผักซึ่งบริโภคดิบเพื่อลดสารตกค้างที่มี่ต่อปริมาณพยาธิปนเปื้อน
ทนงพันธ์ สัจจปาละ,ขันทอง เพ็ชรนอก,กนกวรรณ ตุ้นสกุล,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2557
Full Textx
FOOD 7794
การประเมินความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์โปรตีน ในผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีน ของถั่วเหลืองโดยการเปรียบเทียบผล ระหว่างห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ
นิภาภรณ์ ลักษณ์สมยา,จินตนา กิจเจริญวงศ์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
FOOD 7793
Identification of Volatile Compounds in Jellyfish Protein Hydrolysate
Isaree Kromfang,Benjawan Thumthanaruk,Utorn Chikhunthod, Pirin Karpilanondh,King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
April - June 2015
Full Textx
FOOD 7792
Development of Antioxidant Gummy Jelly Candy Supplemented with Psidium guajava Leaf Extract
Ratchanee Charoen,Thanakit Khuntaweetap,Samart Phuditcharnchnakun,Wanticha Savedboworn,King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
April - June 2015
Full Textx
FOOD 7790
พฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดแมงกะพรุนดองฝาด
สุนิษา สุวรรณเจริญ,ทรงวิทย์ จันทรา, อาภาพร บุญมี,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
FOOD 7786
การประเมินการได้รับสัมผัสของซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการบริโภคผักและผลไม้แห้งนำเข้าจากต่างประเทศของคนไทย พ.ศ. 2548-2557
จินตนา กิจเจริญวงศ์,ยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
FOOD 7785
การสำรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาของไอศกรีม
อัจฉรา อยู่คง,ลดาวัลย์ จึงสมานุกูล,รัชฎาพร สุวรรณรัตน์,กมลวรรณ กันแต่ง,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
FOOD 7784
การวิเคราะห์ตะกั่ว แคดเมียม และอะลูมิเนียมที่ละลายออกมาจากภาชนะหุงต้ม
ศศิธร หอมดำรงค์วงศ์,จตุรงค์ สินแก้ว,อุมา บริบูรณ์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
FOOD 7783
การประเมินความเสียงของน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญในเขตภาคกลางและการสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพ
ลดาพรรณ แสงคล้าย,กรุณา ตีรสมิทธ์,ปิยมาศ แจ่มศรี,กัญญา พุกสุ่น,กรรณิกา จิตติยศรา,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [ 59 ] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>