KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3054 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [ 59 ] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7797
การประเมินการได้รับสัมผัสของกรดเบนโซอิกในน้ำพริกหนุ่มที่จำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2553 - 2556
พัชริดา พิชัย,นฤมล ขันตีกุล,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558

FOOD 7796
การทวนสอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณปรอททั้งหมดในอาหารทะเลด้วยเครื่องวิเคราะห์ปรอทโดยเทคนิคการเผา
เขมิกา เหมโลหะ,นิรันดร แร่กาสินธ์ุ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558

FOOD 7795
ผลกระทบของการล้างผักซึ่งบริโภคดิบเพื่อลดสารตกค้างที่มี่ต่อปริมาณพยาธิปนเปื้อน
ทนงพันธ์ สัจจปาละ,ขันทอง เพ็ชรนอก,กนกวรรณ ตุ้นสกุล,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2557

FOOD 7794
การประเมินความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์โปรตีน ในผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีน ของถั่วเหลืองโดยการเปรียบเทียบผล ระหว่างห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ
นิภาภรณ์ ลักษณ์สมยา,จินตนา กิจเจริญวงศ์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558

FOOD 7793
Identification of Volatile Compounds in Jellyfish Protein Hydrolysate
Isaree Kromfang,Benjawan Thumthanaruk,Utorn Chikhunthod, Pirin Karpilanondh,King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
April - June 2015

FOOD 7792
Development of Antioxidant Gummy Jelly Candy Supplemented with Psidium guajava Leaf Extract
Ratchanee Charoen,Thanakit Khuntaweetap,Samart Phuditcharnchnakun,Wanticha Savedboworn,King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
April - June 2015

FOOD 7790
พฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดแมงกะพรุนดองฝาด
สุนิษา สุวรรณเจริญ,ทรงวิทย์ จันทรา, อาภาพร บุญมี,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
มกราคม-มีนาคม 2558

FOOD 7786
การประเมินการได้รับสัมผัสของซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการบริโภคผักและผลไม้แห้งนำเข้าจากต่างประเทศของคนไทย พ.ศ. 2548-2557
จินตนา กิจเจริญวงศ์,ยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม-มีนาคม 2558

FOOD 7785
การสำรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาของไอศกรีม
อัจฉรา อยู่คง,ลดาวัลย์ จึงสมานุกูล,รัชฎาพร สุวรรณรัตน์,กมลวรรณ กันแต่ง,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม-มีนาคม 2558

FOOD 7784
การวิเคราะห์ตะกั่ว แคดเมียม และอะลูมิเนียมที่ละลายออกมาจากภาชนะหุงต้ม
ศศิธร หอมดำรงค์วงศ์,จตุรงค์ สินแก้ว,อุมา บริบูรณ์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม-มีนาคม 2558

FOOD 7783
การประเมินความเสียงของน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญในเขตภาคกลางและการสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพ
ลดาพรรณ แสงคล้าย,กรุณา ตีรสมิทธ์,ปิยมาศ แจ่มศรี,กัญญา พุกสุ่น,กรรณิกา จิตติยศรา,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม-มีนาคม 2558

FOOD 7782
การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสารสกัดใบพลู (Piper betle L.)
มาสเกียรติ บุญยฤทธิ์,ทิฆัมพร แย้มสอาด,สมชาย แสงกิจพร,วริฎฐา สงวนเรือง,นวขนิษฐ์ สัจจานนท์,สุมณฑา วัฒนสินธ์ุ,เรวดี บุตราภรณ์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

FOOD 7781
การวิเคราะห์สารเร่งเนื้อแดงเคลนบิวเตอรอลในเนื้อหมูโดยใช้เทคนิค Exact-matching double IDMS: ผลการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัด APMP.QM-S6 Clenbuterol in Porcine Meat
กิตติยา เชียร์แมน,ปนัดดา ซิลวา,ศรกฤษณ์ มาบำรุง,พรหทัย กันแก้ว,ปรียาภรณ์ พุกรอด,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

FOOD 7779
การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ไนโตรฟูแรนส์ เมตารโบไลท์ในอาหารโดย LC-MS/MS
ทองสุข ปายะนันท์,ลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน-มิถุนายน 2558

FOOD 7778
การพัฒนาระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์อาหารและน้ำ พ.ศ. 2554-2556
กนกพร อธิสุข,วิชาดา จงมีวาสนา,จิตผกา สันทัดรบ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน-มิถุนายน 2558

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [ 59 ] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>