KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 91 เรื่อง จากคำค้น การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6907
อิทธิพลของสารออสโมซิสต่อคุณภาพของส้มสายน้ำผึ้งแช่อิ่มอบแห้ง
คณิตตา พัฒนาภา,นันทวัน เทอดไทย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6908
การสกัดเอนไซม์ซัลไฟด์ออกซิเดสจากตับไก่เพื่อใช้ในการพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดซัลไฟต์
ศิรินภา ทรัพย์ประทุม,สายพิณ ทานัชฌาสัย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6909
การผลิตและสมบัติบางประการของเอนไซม์โปรติเอสที่ชอบเกลือจากเชื้อแบคทีเรียชอบเกลือไอโซเลท PB302 ที่แยกจากน้ำปลา
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,ปรียานุช บวรเรืองโรจน์,กานตธิดา วดีศิริศักดิ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6910
การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของวิธีการคัดเลือกคุณภาพถั่วลิสง
สุดาทิพย์ แซ่ตั้น,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,เสาวณีย์ เลิศวรศิริกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6911
ผลของการห่อก่ิอนเก็บเกี่ยวต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวและพันธุ์เนื้อแดงหลังการเก็บเกี่ยว
นงนุช สุนทรรุจนวงศ์,จิตติ์พร เครือเนตร,ฉลองชัย แบบประเสริฐ,วาณี ชนเห็นชอบ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6912
ผลของวัสดุที่ยอมให้แก๊สซึมผ่านได้สูงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียน
ปิยรัตน์ ผ่องใส,วาณี ชนเห็นชอบ,อศิรา เฟื่องฟูชาติ,ศศิธร ตรงจิตภักดี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6913
อิทธิพลของกระบวนการพรีเจลาทิไนซ์ที่มีต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งกล้วย
นพมณี คณานุรักษ์,มาศอุบล ทองงาม,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6914
ผลของกรดอะซิติก กรดซิตริก และน้ำมะนาวต่อองค์ประกอบ และสมบัติของโปรตีนสกัดเข้มข้นจากแมงกะพรุนสายพันธุ์หนัง (Rhopilema hispidum) และสายพันธุ์ลอดช่อง (Lobonema smithii)
อิสรี กล่อมแฟง,เบญวรรณ ธรรมธนารักษ์,ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6915
ผลของชนิดตัวทำละลายที่ใช้สกัดต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ฟลาโวนอยด์ทั้งหมด แอนโธไซยานินทั้งหมด และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของเปลือกและเมล็ดองุ่น
ทรงศิริ วงศ์จิตตภิญโญ,ชนิดา โขติรสเวคิน,ศศิธร ตรงจิตภักดี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6916
ผลของการห่อหุ้มสาหร่ายเกลียวทองต่อปริมาณซี-ไฟโคไซยานิน และสมบัติการต้านออกซิเดชั่น
ธนิตชัย ปรัชญาถาวรกุล,ศศิธร ตรงจิตภักดี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6917
การศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบอ่อนข้าวงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1
นนทิภา เสรีสงแสง,มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วิษฐิดา จันทราพรชัย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6918
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการตรึงรูปเอนไซม์อัลคาเลสบนบีดส์จากไคโตซาน
จิรพรรณ คำผา,สายพิณ ทานัชฌาสัย,วรรณวิบูลย์ กาญจนกุลชร,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6919
ผลของสารเสริมสภาพพลาสติกต่อคุณสมบัติสารเคลือบไคโตซานและการประยุกต์ในกล้วยหอม
อุมาพร ชนประชา,อนุวัตร แจ้งชัด,กมลวรรณ แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6920
ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้
วรรธนมณฑน์ ชาญจารุจิตร์,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6921
ผลของสารเคลือบไคโตแซนต่อคุณภาพของมะม่วงฟ้าลั่นสดตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
สินี หนองเต่าดำ,อนุวัตร แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7   Next >>