KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 138 เรื่อง จากคำค้น คุณภาพ
   หน้า : 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9 10   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6328
ลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวไทยจากการประเมินทางประสาทสัมผัสและการวัดด้วยเครื่องมือ/สิริกาญจน์ เกียรติธนะไพบูลย์, จินตนา อุปดิสสกุล และ ธงชัย สุวรรณสิชณน์
สิริกาญจน์ เกียรติธนะไพบูลย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
ดรรชนีวารสาร
โครงการศึกษาคุณภาพและพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพรพื้นบ้าน : ฝาง
รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
2551
FOOD 6412
ระบบการควบคุมคุณภาพและรับรอง ผักและผลไม้สดในประเทศไทย/วราภรณ์ ปิยสิรานนท์, ศิริพรรณ วงศ์วานิช
วราภรณ์ ปิยสิรานนท์
2551
FOOD 6466
การพัฒนาการเก็บรักษาคุณภาพความสดของปลาโมง/วลัยคลี่ฉายา, สุภาพร สิริมานุยุตต์
วลัย คลี่ฉายา,กรมประมง
2551
Full Text
FOOD 6663
ปรับปรุงคุณภาพขนมปังโดยใช้แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีด้วยไฮดรอกซีโพรีลเมธิลเซลลูโลส
ศรินทร สุวรรณรงค์,ดวงเดือน ภิบาลสิงห์,กมลทิพย์ ธนะรัตน์,ศิริธร ศิริอมรพรรณ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6713
ปัจจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่มีผลต่อการบริโภคลิ้นจี่
อภิชาต ดะลุณเพธย์,วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สังคมศาสตร์)
มกราคม - มิถุนายน 2553
Full Textx
FOOD 6716
การตรวจสอบคุณภาพและการปลอมปนในถั่วเหลือง
วราพันธุ์ จินตวนิชญ์,วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์
กรกฎาคม - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6717
การศึกษาการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน
ศากุน เอี่ยมศิลา,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6718
คุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนแออัด
ลินจง บ่อหิรัญรัตน์,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6727
ผลของสารให้ความหวานต่อคุณภาพของโยเกิร์ต
อุษามาส จริยวรานุกูล,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตุลาคม - ธันวาคม 2552
Full Textx
FOOD 6732
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้ออกไก่จากโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กที่เก็บในระยะเวลาและอุณหภูมิที่ต่างกัน
วีรนุช พานทอง,ศศิธร นาคทอง,วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Textx
FOOD 6736
การเติมสารกันหืนในกระบวนการผลิตปลาป่นต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ในไข่ไก่
จิระเดช ธรรมนูญรัตน์,ดวงสมร สินเจิมศิริ,อังคณา หารบรรจง,บุญอ้อม โฉมที,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
Full Textx
FOOD 6930
คุณภาพน้ำนมสำคัญอย่างไร ทำไมต้องกล่าวถึง...
ศศิธร นาคทอง,วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์
ตุลาคม - ธันวาคม 2553
Full Textx
FOOD 6931
คุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อไก่จากโรงฆ่าไก่ขนาดเล็ก
อรทัย ไตรวุฒานนท์,วีรนุช พานทอง,วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์
ตุลาคม - ธันวาคม 2553
Full Textx
FOOD 6938
รายงานการศึกษาองค์ประกอบและกระบวนงานที่มีผลต่อความสำเร็จของงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำในพี้นที่องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ประดิษฐ์ เจริญงาน,ธนชีพ พีระธรณิศร์,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9 10   Next >>