KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 93 เรื่อง จากคำค้น lactic acid bacteria
   หน้า : 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6727
ผลของสารให้ความหวานต่อคุณภาพของโยเกิร์ต
อุษามาส จริยวรานุกูล,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตุลาคม - ธันวาคม 2552
Full Textx
FOOD 6770
ผลของกากน้ำตาลและกากเซลล์ยีสต์ที่ความเข้มข้นต่างๆต่อการผลิตแบคทีเรียกรดแลคติก
อภิเชษฐ หมื่นอร่าม,ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,วิเชียร ลีลาวัชรมาศ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6772
การแยก คัดเลือก และจัดจำแนกแบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถลดการทำงานของสารยับยั้งทริปซินจากกากถั่วเหลืองดิบ
ปริชาติ ศรีระพันธุ์,วิเชียร ลีลาวัชรมาศ,ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6821
การพัฒนานมถั่วเหลืองสำหรับผลิตโยเกิร์ตถั่วเหลือง
วรรณภา ทาบโลกา,พนารัตน์ กงถัน,น้ำผึ้ง อ่อนบึง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6889
การใช้แบคทีเรียกรดแลคติกที่สร้างสารแบคเทอริโอซินเป็นหัวเชื้อในการทำไส้กรอกเปรี้ยว
กฤษณา ประภัสสรวัฒนา,สาวิตรี วทัญญูไพศาล,จันทรพร ผลากรกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Text
FOOD 6982
การใช้กล้าเชื้อโปรไบโอติก Pediococcus pentosaceus TISTR 536 และ Lactobacillus salivarius D 4 ในแหนมเนื้อโค
อรุณวรรณ อินทร์ช่วย,อิศร เศวตวิวัฒน์,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,คมแข พิลาสมบัติ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 7041
Screening and identification of lactic acid bacteria from raw seafoods and Thai fermented seafood products for their potential use as starter cultures
Suree Nanasombat,Thitirut Jaichalad,Saranya Phunpruch
May - June 2012
Full Textx
FOOD 7150
การผลิตกรดแลคติกจากแป้งด้วยเชื้อแบคทีเรียแลคติก
กนกวรรณ ยอดอินทร์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
FOOD 7243
Effect of encapsulation of selected probiotic cell on survival in simulated gastrointestinal tract condition
Hasiah Ayama,Suphichaya Chanthachum,Punnaree Sumpavapol,Songklanagarind Journal of Science and Technology
May - June 2014
Full Textx
FOOD 7280
Assessment of Probiotic Properties in Lactic Acid Bacteria Isolated from Fermented Vegetables
Wanticha Savedboworn,Sirinun Pajakang,Warinyaporn Sinlapacharoen,Wiboon Riansa-ngawong,Sriwiang Tipkanon ,Bensiya Patcharajarukit,KMUTNB International Journal of Applied Science and Technology
Full Textx
FOOD 7518
การศึกษาคุณภาพและจุลินทรีย์ของแหนมเนื้อโคโดยใช้เชื้อ Lactococcus lactis subsp. lactis P 2 และ Sb 2 เป็นกล้าเชื้อในการหมักแหนม
ปรมาภรณ์ เจ็ดวรรณะ,คมแข พิลาสมบัติ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,อดิศร เสวตวิวัฒน์,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
FOOD 7947
การคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากกุ้งส้ม
นิสิต วัฒนศักดิ์ภูบาล,ศิริพร เรียบร้อย,ศุภศิลป์ มณีรัตน์,สุทธวัฒน์ เบญจกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 8047
ผลของการหมักด้วยเชื้อแลคโตบาซิลลัส แพลนทารั่ม ต่อสมบัติบางประการของข้าวอ่อนพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
วิภา สุโรจนะเมธากุล,ประจงเวท สาตมาลี,วันชัย พันธ์ทวี,นราพร พรหมไกรวร,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8130
การแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำนมกระบือพันธ์ุมูร่าห์และคุณสมบัติในการหมักโยเกิร์ต
คุณัชญ์สุภชา กลับคง,จินตนา บุญนาค,ปิ่นมณี ขวัญเมือง,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8138
ผลของสารสกัดจากกระเจี๊ยบเขียวต่อแบคทีเรียกรดแลกติก
พุทธิดา พรขุนทด,กฤตพร รำจวนเกียรติ,นวพรรณ พงษ์พิพัฒน์,สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7   Next >>