KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3058 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [ 60 ] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7782
การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสารสกัดใบพลู (Piper betle L.)
มาสเกียรติ บุญยฤทธิ์,ทิฆัมพร แย้มสอาด,สมชาย แสงกิจพร,วริฎฐา สงวนเรือง,นวขนิษฐ์ สัจจานนท์,สุมณฑา วัฒนสินธ์ุ,เรวดี บุตราภรณ์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Full Textx
FOOD 7781
การวิเคราะห์สารเร่งเนื้อแดงเคลนบิวเตอรอลในเนื้อหมูโดยใช้เทคนิค Exact-matching double IDMS: ผลการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัด APMP.QM-S6 Clenbuterol in Porcine Meat
กิตติยา เชียร์แมน,ปนัดดา ซิลวา,ศรกฤษณ์ มาบำรุง,พรหทัย กันแก้ว,ปรียาภรณ์ พุกรอด,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Full Textx
FOOD 7779
การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ไนโตรฟูแรนส์ เมตารโบไลท์ในอาหารโดย LC-MS/MS
ทองสุข ปายะนันท์,ลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน-มิถุนายน 2558
Full Textx
FOOD 7778
การพัฒนาระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์อาหารและน้ำ พ.ศ. 2554-2556
กนกพร อธิสุข,วิชาดา จงมีวาสนา,จิตผกา สันทัดรบ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน-มิถุนายน 2558
Full Textx
FOOD 7777
Optimal condition to remove mercury in yellowfin tuna protein isolates and ACE-inhibitory property of peptide prepared using commercial proteases
Hathaigan Kokkaew,Jae Won Park,Supawan Thawornchinsombu,Songklanakarin Journal of Science and Technology
July-August 2016
Full Textx
FOOD 7776
Safety evaluation and bacterial community of kung-som using PCR-DGGE technique.
Sutanate Saelao,Suppasil Maneerat , Sireewan Keasuwan, Soottawat Benjakul,Songklanakarin Journal of Science and Technology
July-August 2016
Full Textx
FOOD 7775
Phyocyanin extraction from microalgae Spirulina platensis assisted by ultrasound irradiation: effect of time and temperature
Hadiyanto, Heri Sutanto,Suttrisnorhad, Meiny Suzery,Songklanakarin Journal of Science and Technology
July-August 2016
Full Textx
FOOD 7774
Fresh garlic extract inhibits Staphylococcus aureus biofilm formation under chemopreventive and chemotherapeutic conditions
Panan Ratthawongjirakul, Vorraruthai Thongkerd,Songklanakarin Journal of Science and Technology
July-August 2016
Full Textx
FOOD 7773
Physicochemical properties of cassava starch and starch-keratin prepared biofilm
Oluwasina Olugbenga Oladayo,Wahab Oluwasegun,Olusegun Sunday Joseph,Umunna Queendaline C.,Songklanakarin Journal of Science and Technology
July-August 2016
Full Textx
FOOD 7772
Genetic control of bread wheat ( Triticum aestivum L.) traits
Zine El Abidine Fellahi, Abdelkader Benbelkacem , Hamenna Bouzerzour ,Abderrahmane Hannachi ,Songklanakarin Journal of Science and Technology
January-February 2016
Full Textx
FOOD 7771
Beneficial effects of young coconut juice feeding on the lipid, renal and liver profiles, in ovariectomized rats: Preliminary novel findings
Nisaudah Radenahmad, Winyou Mitranun,Kitja Sawangjaroen, Ibrahim Sayoh,Songklanakarin Journal of Science and Technology
January-February 2016
Full Textx
FOOD 7770
Detection and preliminary characterization of a narrow spectrum bacteriocin produced by Lactobacillus pentosus K2N7 from Thai traditional fermented shrimp ( Kung-Som )
Nisit Watthanasakphuban,Soottawat Benjaku, Akio Tani, Suppasil Maneerat ,Songklanakarin Journal of Science and Technology
January-February 2016
Full Textx
FOOD 7769
Investigation of antioxidative, antityrosinase and cytotoxic effects of extract of irradiated oyster mushroom
Nutsuda Banlangsawan ,Niwat Sanoamuang,Bungorn Sripanidkulchai,Songklanakarin Journal of Science and Technology
January-February 2016
Full Textx
FOOD 7768
Determination and mapping of calcium and magnesium contents using geostatistical techniques in oil palm plantation related to basal stem rot disease
Nur Shuhada Tajudin, Siva Kumar Balasundram, Abu Seman Idris,Mohamed M. Hanafi,Songklanakarin Journal of Science and Technology
January-February 2016
Full Textx
FOOD 7767
การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดแมลงชนิดไตรคลอร์ฟอนและดีดีที ในปลาแห้งและปลาเค็มโดยเทคนิคแก็สโครมาโทกราฟฟี-แมสสเปคโทรมิเตอร์
จรรยา บัวบาน,อนุสรณ์ ดิษฐสวรรค์,พยอม หน่อศิริ,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [ 60 ] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>